• Staatssteun & concurrentievervalsing

In de recente economische crisis heeft het bedrijfsleven in Nederland en andere EU-lidstaten regelmatig overheidsprikkels gekregen voor nieuwe investeringen of handhaving van bestaande activiteiten. Zowel voor de overheid als de ontvanger en eventuele concurrenten van de ontvangende onderneming ontstaan hierbij talrijke vragen. Want financiële steun kan gemakkelijk leiden tot verstoringen op de markt en ondernemingen bevoordelen ten opzichte van concurrenten.

Overheid

Vaak moet de overheid het voornemen om staatssteun aan een bepaalde onderneming te verstrekken van tevoren aanmelden bij de Europese Commissie. Voor de rechtmatigheid van de staatssteun is het van groot belang vast te stellen of de aanmeldingsplicht geldt of dat er mogelijk een uitzondering op kan bestaan. Want onrechtmatige staatssteun is nietig en dient te worden teruggevorderd. Ploum kan overheden en ondernemingen adviseren over de aspecten die bij staatssteun of voorgenomen staatssteun aan de orde zijn, zoals een eventuele vrijstelling en een optimaal verloop van een aanmeldingstraject.

Ontvanger van staatssteun

Voor de ontvangende onderneming is het van groot belang zich een beeld te vormen van het risico de subsidie later te moeten terugbetalen. Ploum helpt u graag bij het beoordelen van de rechtmatigheid van de te ontvangen steun.

Concurrent zonder staatssteun

Voor de concurrent is het van belang te weten of hij de overheidsverstrekking van financiële voordelen aan een andere onderneming op de markt kan voorkomen. Of dat hij de overheid kan dwingen de al verleende steun terug te vorderen. Heeft u als onderneming vraagtekens bij aan een ander verstrekte steun, dan kunnen we u helpen bij het beantwoorden van die vragen. Zo komt het voor dat een lagere overheid een garantie verstrekt voor de verlening van leningen door banken aan een onderneming, bijvoorbeeld om bepaalde activiteiten te starten of innovaties te waarborgen. Een dergelijke overheidsgarantie kan gemakkelijk staatssteun vormen.

Ploum kan voor u optreden in procedures waarin de overheid zich beroept op verboden staatssteun en haar verplichtingen om die reden niet (langer) wenst na te komen of bijvoorbeeld een garantie niet langer gestand wil doen of intrekt.