• Samenwerking & kartelvorming

Horizontale én verticale samenwerking tussen ondernemingen is toegestaan mits deze niet tot doel of gevolg heeft dat de concurrentie merkbaar wordt beperkt. Markt of klantverdeling en onderlinge prijsafspraken hebben zijn vaak in strijd met het kartelverbod. Maar de beoordeling van overtredingen van het kartelverbod is meestal genuanceerder. Er zijn daarnaast uitzonderingen mogelijk. Hoe zorgt u voor maximaal voordeel van samenwerking?

Kartel

Met uw concurrent de markt verdelen of prijzen afstemmen leidt tot concurrentiebeperking en is daarom verboden. Het kartelverbod kan echter ook gezamenlijke inkoop in de weg staan of ondernemingen nopen tot het inrichten van zogenaamde ‘chinese walls’. Ook  adviezen en besluiten van brancheorganisaties, ondernemersverenigingen en coöperaties dienen in het licht van het kartelverbod te worden beoordeeld. Naast deze horizontale overeenkomsten kunnen verticale afspraken onder het verbod op het kartel vallen zoals afspraken tussen afnemer en leverancier over exclusiviteit of minimum of vaste verkoopprijzen.

Boete

Bij overtreding van het verbod op kartels aarzelen de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Europese Commissie niet boetes op te leggen tot 10% van de wereldwijde jaaromzet van de betrokken ondernemingen. De ACM kan bovendien persoonlijke boetes opleggen aan bestuurders of feitelijk leidinggevenden tot een bedrag van € 450.000.

Uitzondering kartelverbod

Komen de commerciële voordelen van de samenwerking of afspraak ook ten goede aan klanten en consumenten, dan zijn uitzonderingen mogelijk op het kartelverbod. Bijvoorbeeld bij leverings- en distributieafspraken, regelingen over productontwikkeling en onderzoek, en afspraken over duurzaamheid en milieubescherming. Daarnaast zijn uitzonderingen mogelijk voor afspraken tussen relatief kleine ondernemingen en ondernemingen met beperkte marktaandelen.

Wel of geen kartel?

Het is van groot commercieel belang goed te beoordelen of uw voorgenomen samenwerking of afspraken onder het kartelverbod vallen. De specialisten van Ploum adviseren u graag. Wij toetsen regelmatig of commerciële contracten mededingingsrechtproof zijn en kunnen deze contracten opstellen. Bovendien verzorgen wij mededingingsrechtelijke trainingen, richten wij compliance-programma’s in (do’s en dont’s) en voeren wij audits uit.

Onderzoek van de ACM en de Europese Commissie

Hebben toezichthouders een bedrijfsbezoek aangekondigd, dan bereiden wij uw organisatie hierop voor. Ook kunt u onze instructie gebruiken om zelf intern al voorbereidingen te treffen. Bij onverwacht bezoek van de ACM of de Europese Commissie kunnen wij snel zorgen voor deskundige bijstand en u in alle stadia van het onderzoek helpen. Bijvoorbeeld bij het beoordelen of de ACM van alle meegenomen documenten in haar onderzoek gebruik mag maken, het indienen van een clementieverzoek met het oog op boetereductie en het bijwonen van de verhoren van uw managementleden of medewerkers.

Civiele procedures

Steeds vaker worden civiele procedures gevoerd over schadevergoeding vanwege verboden kartelafspraken en kartelschade. Ook daarin staat Ploum u bij.