• Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders die rechtshandelingen verrichten namens een rechtspersoon (NV, BV, coöperatie, vereniging of stichting) binden in beginsel slechts die rechtspersoon. Soms zijn de bestuurders van deze rechtspersonen persoonlijk aansprakelijk, met name als de rechtspersonen niet meer in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen en zelfs failliet gaan. Om toch nog letterlijk en figuurlijk verhaal te halen worden bestuurders in toenemende mate aangesproken door medebestuurders, de curator en derden, waaronder investeerders en partijen die met de rechtspersoon hebben gecontracteerd. Ook komt het voor, met name bij de grotere ondernemingen, dat commissarissen of leden van een Raad van Toezicht persoonlijk aansprakelijk worden gesteld vanwege onbehoorlijk toezicht op het gevoerde beleid.

Juridische ondersteuning bij gerechtelijke procedures

Krijgt u als bestuurder of commissaris te maken met een dergelijke situatie, dan kunnen de advocaten van Ploum u adviseren en ook voor u optreden in een gerechtelijke procedure. Bijvoorbeeld aangaande:

  • interne bestuurdersaansprakelijkheid (aansprakelijkheid jegens de rechtspersoon);
  • aansprakelijkheid op grond van de Tweede Misbruikwet (betalingsonmacht van belastingschulden, sociale verzekeringspremies en/of bijdragen bedrijfstakpensioenfonds);
  • aansprakelijkheid op grond van de Derde Misbruikwet (aansprakelijkheid bij faillissement voor het gehele boedeltekort);
  • aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad (jegens onbetaald gebleven crediteuren waarbij de bestuurder wist of behoorde te weten dat de rechtspersoon de verplichtingen niet kon nakomen en geen verhaal zou bieden, verhaalsfrustratie door een bestuurder en op grond van selectieve (wan)betaling waarbij een bestuurder sommige crediteuren wel betaalt en andere niet).

Voorkomen of beperken bestuurdersaansprakelijkheid

Naast de begeleiding in procedures omtrent bestuurdersaansprakelijkheid adviseren wij regelmatig met het oog op het voorkomen van bestuurdersaansprakelijkheid. Daarbij wordt bezien of er sprake is van paulianeuze handelingen, selectieve (wan)betalingen en het aangaan van verplichtingen op het moment dat de rechtspersoon deze eigenlijk niet meer zou kunnen dragen. Ook kunnen wij adviseren bij het opstellen van een stappenplan ter voorkoming c.q. beperking van bestuurdersaansprakelijkheid. Onze expertise op het gebied van D&O-polissen en onze contacten met bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeraars komen daarbij goed van pas.