• Aandeelhoudersgeschillen

In de praktijk komt het vaak voor dat aandeelhouders in een conflictsituatie belanden. Onwerkbare verhoudingen tussen hen leiden vaak tot grote schade voor de vennootschap en de continuïteit daarvan. De besluitvorming, de bedrijfsvoering en de samenwerking kunnen dan onder druk komen te staan of onmogelijk worden. In het ergste geval kan er zelfs een totale patstelling in de besluitvorming plaatsvinden. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen in een fifty-fifty verhouding tussen aandeelhouders. We spreken dan ook wel van een deadlock-situatie.

Geschillenregeling

Uit voorzorg kunt u een geschillenregeling vastleggen die dient te worden gevolgd in een conflictsituatie. Het is mogelijk dit te doen in de statuten van de vennootschap of in een aandeelhoudersovereenkomst. In deze laatste kunnen aandeelhouders in zekere mate zelf de handelwijze in een bepaalde conflictsituatie vastleggen. Daarin kan bijvoorbeeld een eventuele aanbiedingsplicht zijn opgenomen of de wijze van koopprijsbepaling van de aandelen. Het is ook mogelijk erin te bepalen dat het geschil dient te worden beslecht door bindend advies of arbitrage in plaats van de gewone rechter.

Gerechtelijke procedure

Heeft u te maken met een aandeelhoudersgeschil en is er geen regeling in de statuten of een aandeelhoudersovereenkomst opgenomen, dan is een (gespecialiseerde) gerechtelijke procedure vaak de aangewezen weg, bijvoorbeeld een van de volgende.

  • Enquêteprocedure, gevoerd bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam, waarbij het gaat om verschillen van inzicht over het te voeren beleid binnen een vennootschap tussen aandeelhouders en bestuurders van deze vennootschap;
  • wettelijke geschillenregeling, die voorziet in een gedwongen koop (uittreding) of verkoop (uitstoting) van aandelen;
  • ruziesplitsing, bedoeld om ruziënde aandeelhouders in een BV of NV elk een eigen onderdeel van de BV of NV te laten verkrijgen;
  • uitkoopregeling, waarbij een meerderheidsaandeelhouder een (weigerachtige) minderheidsaandeelhouder kan uitkopen of waarbij een minderheidsaandeelhouder de meerderheidsaandeelhouder kan dwingen over te gaan tot uitkoop.

Juridische ondersteuning door Ploum

De advocaten van Ploum hebben ruime ervaring in het adviseren omtrent en het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten en helpen u er graag bij. Bevindt u zich als aandeelhouder in een (naderende) conflictsituatie, dan begeleiden we u graag bij het beslechten ervan. Via de in de statuten of aandeelhoudersovereenkomst opgenomen geschillenregeling of een gerechtelijke procedure. Snel en effectief, op een praktische manier, met een gunstige prijs/kwaliteitverhouding en een goed gevoel voor het omgaan met de media in publiciteitsgevoelige zaken.