• Corporate litigation

Binnen een onderneming kan een geschil ontstaan als de belangen niet overeenkomen van het bestuur, de raad van commissarissen of raad van toezicht, en de aandeelhouders of de algemene ledenraad of ledenvergadering niet overeenkomen. Bijvoorbeeld bij een rechtspersoon zoals een naamloze en besloten vennootschap, coöperatie, stichting en vereniging. Ondernemingsrechtelijke geschillen worden wel met de term corporate litigation aangeduid.

Juridische ondersteuning door Ploum

De advocaten van Ploum gespecialiseerd in corporate litigation staan u graag bij, zowel bij een aandeelhoudersgeschil als een enquêteprocedure en op het vlak van bestuurders- en commissaris aansprakelijkheid. Ook zijn onze advocaten regelmatig betrokken bij een:

  • jaarrekeningenprocedure
  • uitkoopprocedure van aandeelhouders
  • procedure inzake gedwongen overdracht en gedwongen overname van de aandelen
  • corporate governance-procedure inzake het afstoten, splitsen, staken en ontbinden van ondernemingen
  • geschil over een aandeelhoudersovereenkomst of andersoortige samenwerkingsovereenkomst zoals die voor een joint venture

Samen met u bepalen we de strategie in een zaak en adviseren we over de ‘next step’. Oplossingsgericht en op minnelijke wijze – buiten rechte – zonder lange en kostbare procedures. Komt het toch tot een procedure voor de rechtbank, het gerechtshof of de Ondernemingskamer, of tot een kort geding, dan staan we u daarin uiteraard graag bij. Naast onze expertise in het materiële ondernemingsrecht hebben we de vereiste kennis van de procesrechtelijke (on)mogelijkheden, de bewijslast (verdeling) en stelplicht en ervaring hoe rechters tegen zaken aankijken.