• Privacy

Sinds enkele jaren staan de onderwerpen privacy en de verwerking van persoonsgegevens centraal in het maatschappelijk debat. Dit heeft geleid tot meer bewustwording onder de betrokkenen (‘datasubjects’). Daarnaast dringt het belang van deze onderwerpen voor de primaire bedrijfsvoering steeds meer door tot de directiekamer van organisaties. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de autoriteit die toeziet op naleving van de wetten en regels op het gebied van persoonsgegevens, wordt tegelijkertijd steeds actiever én krijgt steeds meer bevoegdheden. Waar het CBP nu vooral door middel van ‘naming and shaming’ effectief optreedt, kan zij in de nabije toekomst hoge boetes opleggen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Voor uw organisatie is het dan ook van groot belang om te zorgen dat u voldoet aan de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet schrijft onder andere voor dat u ‘passende technische en organisatorische maatregelen’ treft en dat u persoonsgegevens niet langer bewaart ‘dan noodzakelijk is’. Wat deze verplichtingen concreet voor uw organisatie betekenen is echter niet altijd duidelijk. Is het bijvoorbeeld voldoende dat uw cloud-leverancier ISO 27001:2005 gecertificeerd is? En wat is de bewaartermijn voor uw klantgegevens? In hoeverre mag u gegevens binnen uw organisatie delen? En met derden? En hoe zit het met de privacy op de werkvloer?

Juridische ondersteuning

Het IT-team van Ploum voorziet u graag snel van een concreet en passend advies. Ons team heeft hiermee veel ervaring en houdt uiteraard alle relevante ontwikkelingen goed in de gaten. Op Nederlands niveau, bijvoorbeeld de cookiewetgeving en de meldplicht datalekken, en op Europees niveau – zoals de aangekondigde privacyverordening. Ook hebben wij veel ervaring met het uitzetten en coördineren van projecten over verschillende jurisdicties binnen Europa. Hierdoor kunnen wij u bijvoorbeeld adviseren hoe u met uw webwinkel in heel Europa ‘compliant’ kunt zijn. Waar nodig schakelen we met onze collega’s van de sectie Arbeidsverhoudingen en Medezeggenschapsrecht, bijvoorbeeld als u een digitaal personeelvolgsysteem binnen uw organisatie wilt introduceren.

Privacy nieuwsbrief

Meer weten?

Heeft u vragen over de omgang met privacy of de verwerking van persoonsgegevens, aarzelt u dan niet om met een van onze privacy-advocaten contact op te nemen. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in het privacy-recht? Meld u dan aan voor de Privacy Nieuwsbrief.