• Vervoer over weg & water

Met het oog op de onderzoeken van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is het voor uw onderneming van belang scherp te zijn in het naleven van de EVOA en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Krijgt u te maken met strafrechtelijk onderzoek naar een aanvaring of verkeersongeval, dan kan vroegtijdige bijstand strafrechtelijke vervolging voorkomen.

Compliance

In Nederland worden dagelijks honderdduizenden tonnen gevaarlijke stoffen vervoerd, van chemicaliën tot vuurwerk. Dat vervoer gaat over water, spoor, wegen, per buisleiding of door de lucht. De op het vervoer van gevaarlijke stoffen betrekking hebbende wet- en regelgeving, zoals de Wvgs, het ADR, het ADN en de RID is uiterst complex en vergt specialistische kennis. Complex maakt het ook dat er verschillende partijen betrokken zijn bij het vervoer. Ploum adviseert u graag over uw compliance.

Juridische bijstand

Bij een ongeval tijdens het transport kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen met schadelijke of zelfs dodelijke gevolgen voor mens en milieu. Zowel bij aanvaringen als verkeersongevallen staat de schuldvraag centraal in strafrechtelijke onderzoeken. Het strafrechtelijke begrip schuld heeft echter een andere lading dan dit woord in het normale spraakgebruik heeft. Vanwege de complexe wet- en regelgeving over vervoer en de vaak complexe schuldvraag in het geval van aanvaringen en aanrijdingen, heeft u deskundige bijstand nodig. Ploum biedt u deze bijstand in een vroegtijdig stadium en in alle fasen van het strafrechtelijk onderzoek.