• Economisch strafrecht

Bent u op zoek naar bijstand in strafzaken voor uw onderneming, management of medewerkers op het gebied van milieu, arbeids- en bedrijfsongevallen, vervoer over weg en water, fraude, meldplichten, interne onderzoeken en compliance? Het economisch strafrecht team van Ploum heeft ruime ervaring in het verlenen van bijstand aan ondernemingen in de sectoren bouw, (petro)chemie, industriële productie, ICT, transport en aan professionals, zoals accountants, belastingadviseurs, advocaten, notarissen en medici. Gelet op de ingrijpendheid en vaak grootschalige omvang van deze onderzoeken, worden bij de advisering niet alleen juridische belangen betrokken, maar kijken wij ook naar het gevaar voor reputatieschade, publiciteit, preventie en continuïteit van de bedrijfsvoering.

Wij beschikken over een ruime ervaring in bijstand gedurende alle fasen van het strafproces, waarbij wij altijd streven naar het voorkomen van strafvervolging van uw onderneming. Waar velen de terechtzitting zien als het strafproces, kent het strafproces veel meer fasen. Zoals het opsporingsonderzoek, waarin uw medewerkers worden gevraagd om als getuige verklaringen af te leggen. Dergelijke verklaringen kunnen van groot belang zijn voor het verdere verloop van het strafproces tegen uw onderneming. Wij staan uw onderneming ook in deze fase van het strafproces bij met deskundige adviezen.

Vermeldenswaard is dat wij één sectie vormen met onze bestuursrechtadvocaten. Door deze nauwe samenwerking zijn wij in staat om snel en adequaat advies te geven en bijstand te verlenen, zowel in de toezichtsfase als in de opsporingsfase; of het nu gaat om een last onder dwangsom, bestuurlijke boete, transactie, strafbeschikking of dagvaarding.

Milieu

Bent u actief in de milieu sector, dan heeft u in uw bedrijfsvoering op allerlei manieren te maken met na te leven milieu- en arbeidsomstandighedenwetgeving.

Vervoer over weg en water

De Inspectie Leefomgeving en Transport voert onderzoeken uit naar naleving van de EVOA en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarnaast vinden strafrechtelijke onderzoeken plaats naar aanvaringen en verkeersongevallen.

Fraude

Opsporingsambtenaren kunnen financiële constructies aanmerken als frauduleus (valsheid in geschrift, witwassen en omkoping). In het (grensoverschrijdend) handelsverkeer heeft u daarnaast te maken met zaken als fiscale vraagstukken en subsidieproblematiek.

Meldplichten

Financiële dienstverleners zijn op grond van de Wwft verplicht om ongebruikelijke transacties te melden en accountants hebben daarnaast een meldplicht op grond van de Wta. Ook kunt u in uw bedrijfsvoering geconfronteerd worden met milieu- en arbeidsomstandighedenwetgeving die een meldplicht voorschrijven.

Interne onderzoeken en compliance

Ploum adviseert u graag over de juiste naleving van wet- en regelgeving. Wij bieden ondersteuning bij (uitvoering van) interne onderzoeken van uw onderneming en de beoordeling van compliance vraagstukken.

Inval en doorzoeking

Als er een inval of doorzoeking binnen uw bedrijf plaatsvindt, kunnen wij u daarbij eerste hulp verlenen. Wij zien erop toe dat de autoriteiten uw bedrijfsvoering niet verder dan noodzakelijk hinderen door de inval.