• BTW bij invoer van goederen en intracommunautaire leveringen

BTW is niet alleen verschuldigd wanneer goederen worden gekocht, maar ook wanneer goederen worden ingevoerd in de EU. Het aan omzetbelasting verschuldigde bedrag wordt berekend over de douanewaarde van de goederen en het bedrag van de te betalen douanerechten. Er bestaat een algemeen BTW tarief, een verlaagd tarief voor met name genoemde goederen en een nultarief dat in bepaalde gevallen van toepassing is.

Verleggingsregeling bij invoer

Ondernemingen kunnen het BTW bedrag dat zij ter zake van de invoer van goederen verschuldigd zijn op hun periodieke BTW aangifte (maandelijks of per kwartaal) in aftrek brengen. Dat kan voor liquiditeits- en cash flow positie van ondernemingen die regelmatig goederen invoeren nadelig zijn. Daarom heeft de Nederlandse wetgever het mogelijk gemaakt om de betaling van het bij invoer verschuldigde BTW bedrag uit te stellen. Als gebruik gemaakt wordt gemaakt van de verleggingsregeling bij invoer, behoeven deze ondernemingen de invoer-BTW niet direct te betalen om deze pas later weer in aftrek te brengen, maar zij het bedrag vermelden op hun periodieke BTW aangifte en hetzelfde bedrag op de aangifte als voorbelasting in aftrek brengen. Voor deze faciliteit is wel een vergunning van de BTW inspecteur van de Belastingdienst nodig, waaraan voorwaarden zijn verbonden die nauwgezet nageleefd moeten worden. Worden de voorwaarden voor het gebruik van de artikel 23 vergunning niet nageleefd dan kan dat tot navorderingen van de douane leiden. Ploum’s team Douane, Handel & Logistiek staat verschillende importeurs bij in bezwaar- en beroepsprocedures tegen beschikking van de douane waarbij aanzienlijke bedragen zijn nagevorderd door de douane.

Fiscale vertegenwoordiging

Buitenlandse ondernemingen die niet in Nederland zijn gevestigd en hier ook geen vaste inrichting hebben, kunnen voor de BTW verplichtingen bij de invoer van goederen een fiscaal vertegenwoordiger aanwijzen. De buitenlandse ondernemer hoeft zich dan niet in Nederland voor de BTW te registreren. De fiscaal vertegenwoordiger moet een vergunning hebben van de BTW inspecteur. Daarnaast moet hij een machtiging hebben van zijn opdrachtgever om als diens fiscaal vertegenwoordiger op te treden. Als het enkel gaat om de invoer van goederen en een daarop volgende (intracommunautaire) levering volstaat het om een fiscaal vertegenwoordiger met een beperkte vergunning aan te wijzen, afgekort als BFV. De buitenlandse onderneming blijft aansprakelijk voor eventueel verschuldigde BTW, rente en boetes, maar de fiscaal vertegenwoordiger is daarvoor medeaansprakelijk. Hij moet voor de mogelijke verschuldigdheid van BTW, rente en boetes bij de fiscus een zekerheid stellen. De beperkt fiscaal vertegenwoordiger kan ook een vergunning artikel 23 aanvragen waardoor ook de buitenlandse ondernemer van de BTW verleggingsregeling gebruik kan maken.

BTW carrousel fraude

Nederland heeft hiermee voor buitenlandse ondernemers unieke regelingen in het leven geroepen. Buitenlandse ondernemingen kunnen bij invoer profiteren van de voordelen die de verleggingsregeling meebrengt voor hun liquiditeits- en cash positie. Aan het systeem kleven ook risico’s.

Een veel voorkomende fraude is de BTW carrousel, waarbij in een keten van elkaar snel opvolgende transacties met goederen één schakel in de keten BTW in rekening brengt aan een afnemer, maar de verschuldigde BTW vervolgens niet aan de fiscus afdraagt en, op het moment dat dit aan het licht komt, met de noorderzon vertrokken blijkt.

Ook komt het steeds vaker voor dat buitenlandse ondernemers gebruik maken van een vergunning artikel 23 van een Nederlandse ondernemers terwijl de goederen niet voor deze onderneming zijn bestemd. De autoriteiten stellen dat er in die gevallen ten onrechte gebruik wordt gemaakt van de verleggingsregeling. Deze gevallen doen zich vooral ook voor bij onlineverkopen via het internet.

Aantonen BTW-nultarief bij intracommunautaire leveringen

Wanneer een ondernemer goederen verkoopt aan een afnemer (ook ondernemer) die in een andere EU lidstaat is gevestigd, dan is het BTW nultarief van toepassing onder de voorwaarde dat aangetoond kan worden dat de goederen ook daadwerkelijk naar die andere lidstaat zijn overgebracht en dat de afnemer beschikt over een geldig BTW nummer van die andere EU lidstaat. De geldigheid van het door de afnemer opgegeven BTW-identificatienummer kan gecontroleerd worden in de Europese VIES databank. Daarnaast is het aan te raden om een door de afnemer voor ontvangst afgetekende CMR–vrachtbrief in de administratie te bewaren.

BTW bij uitvoer

Als goederen worden uitgevoerd uit de EU, is het BTW nultarief van toepassing onder de voorwaarde dat aangetoond kan worden dat de goederen ook daadwerkelijk het grondgebied van de douane-unie hebben verlaten. Dit bewijs wordt bijvoorbeeld geleverd met een door de douane afgetekende uitvoeraangifte.

Ploum – juridisch advies en procedures over BTW aspecten

Het douaneteam van Ploum heeft veel kennis en ervaring op het gebied van BTW bij invoer, intracommunautaire leveringen en bij uitvoer. Van beslagleggingen in BTW fraude carrousel zaken, tot bezwaar en beroep tegen ingetrokken artikel 23 vergunningen en BTW aspecten bij de uitvoer van schepen die buiten de EU worden geleverd.

U kunt bij ons terecht voor advies over wet- en regelgeving, het opstellen van contracten fiscale vertegenwoordiging, disputen met de fiscus of disputen met uw commerciële partijen zoals verkoper, koper, opdrachtgever of logistiek dienstverlener.