• Douane

Eén aanspreekpunt voor al uw douanezaken

Douanerecht, import- en exportformaliteiten. Bedrijven die goederen naar of vanuit de EU importeren of exporteren, krijgen daar onvermijdelijk mee te maken. Kennis van zaken is essentieel, maar het is niet eenvoudig om de omvangrijke, complexe en bovendien steeds veranderende douanewetgeving te doorgronden. De tijd dat de douane er slechts voor zorgde dat invoerrechten werden betaald, is al lang voorbij. Douaneautoriteiten vervullen tegenwoordig ook belangrijke taken bij de controle op de naleving en de handhaving van uiteenlopende Europese en nationale wetgeving op het terrein van veiligheid, gezondheid, economie en milieu (VGEM-wetgeving). Aangezien Nederland de gateway is die de Europese industrieën en markten belevert en de Europese export faciliteert, speelt de Nederlandse douane hierbij een sleutelrol.

Toonaangevende douanepraktijk

Ploum, gevestigd in Rotterdam met de grootste zeehaven van Europa, heeft een unieke track record op het gebied van advisering en het voeren van procedures op het terrein van het douane- en internationale handelsrecht. De specialisten van ons team Douane, Handel en Logistiek onderscheiden zich door kennis van de internationale handel en logistiek, te combineren uitgebreide ervaring in het voeren van procedures tegen de douane en andere toezichthouders en regres- en  aansprakelijkheidsprocedures die het gevolg kunnen zijn van douaneclaims. Tot slot staan wij klanten bij in het geval van tegen hen ingestelde strafrechtelijke onderzoeken en vervolging bij verdenking van overtreding van de douanewetgeving of productregelgeving.

Internationale handel: een verander(en)de speelveld

Aangejaagd door technologische innovatie, digitalisering en de opkomst van internationale e-commerce, is de wereldhandel de afgelopen jaren niet alleen toegenomen maar ook sterk veranderd. Met name Aziatische bedrijven produceren steeds grotere volumes goederen die bestemd voor de Europese markt. In de praktijk geven vanuit derde landen in de EU geïmporteerde producten regelmatig aanleiding tot discussies met de autoriteiten over de naleving van douanewetgeving (zoals de juiste indeling van goederen in het tarief, de oorsprong en de douanewaarde) en productregelgeving. De groei en de toenemende complexiteit van de wereldhandel stelt toezichthouders en bedrijven voor ongekende uitdagingen. Uiteraard voeren de (aanstaande) Brexit, het toegenomen protectionisme en de behoefte aan veiligheid de druk op het bedrijfsleven en de autoriteiten alleen maar verder op.

Controles en handhaving aan de grens

Controle en handhaving concentreren zich aan de grens van het douanegebied van de EU waar douaneautoriteiten een belangrijke rol spelen bij het uitoefenen van toezicht, naast hun hoofdtaak om invoerrechten te heffen en innen. Een aanzienlijk percentage van alle geïmporteerde en geëxporteerde goederen komt Europa binnen of verlaat de EU via Nederland. De Nederlandse douane is daarom een ​​belangrijke speler bij het handhaven van de EU-douanewetgeving en het innen van rechten.

Compliance is geen keuze

Marktpartijen zijn in het douaneproces zelf verantwoordelijk voor naleving van de regelgeving. Bedrijven die niet in overeenstemming met de regels handelen, lopen het risico dat hun goederen aan de grens worden tegengehouden of zelfs geheel geweigerd worden. Importeurs kunnen achteraf met forse douaneclaims worden geconfronteerd. Dat laatste geldt overigens ook voor douane-expediteurs, transport- en opslagbedrijven die de (douanerechtelijke) risico’s van hun activiteiten niet goed in beeld en onder controle hebben. Voor hen is het van groot belang de risico’s goed af te dekken in het contract met hun opdrachtgevers. Navorderingen van de douane, beslaglegging en strafrechtelijke onderzoeken en vervolging, kunnen een enorme impact hebben op de financiële positie, reputatie en continuïteit van uw onderneming. Ploum adviseert kan daarbij adviseren, maar uiteraard zetten wij ons ook in om de schade te beperken als risico’s zich hebben verwezenlijkt.

Kostenbesparingen

Met de juiste kennis van de indelings- en oorsprongsregels, de regels voor de berekening van de douanewaarde en – vooral ook – de rechtspraak daarover, kunnen daarnaast soms aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd worden. Ons douaneteam volgt de ontwikkelingen in de wetgeving en de jurisprudentie en helpt klanten daarbij.

Unieke, multidisciplinaire aanpak

Onze aanpak is uniek in Nederland. Wij helpen onze klanten niet alleen om douaneclaims (correcties en UTB’s) te bestrijden in bezwaar- of beroepsprocedures tegen de douane. Als advocaten kunnen en mogen wij daarnaast ook over de civielrechtelijke aspecten van uw douanezaak adviseren en procederen, inclusief het voeren van cassatieprocedures bij de Hoge Raad. Onze douanepraktijk is ingebed in een bredere handels-, transport- en verzekeringspraktijk. Wij combineren specialistische kennis op het gebied van douane-, antidumping-, export controle en sanctieregelgeving met uitgebreide ervaring op het civiele aansprakelijkheids-, contracten-, verzekerings- en procesrecht alsmede ook het straf(proces)recht. De communicatie met onze cliënten is beschermd aangezien wij als advocaten behoren tot de beperkte groep van beroepsbeoefenaren die een beroep op het verschoningsrecht kunnen doen (client-attorney privilege).

Full service

En er is meer. Ploum is een full service advocaten- en notariskantoor. Wij zijn niet alleen gespecialiseerd in de bestuurs-, civiel- en strafrechtelijke aspecten van douanezaken, maar uiteraard ook in andere rechtsgebieden. In een moderne douaneomgeving is informatietechnologie bijvoorbeeld niet meer weg te denken. In de context van onze douanepraktijk komt het goed van pas dat wij ook specialistische kennis in huis hebben van onder meer:

Internationaal netwerk

Mocht het nodig zijn om advies in het buitenland in te winnen, dan is ook dat geen probleem. Wij beschikken over een netwerk van uitstekende douanespecialisten in andere EU-lidstaten en in derde landen. Ons team is lid en oprichter van het internationale netwerk Greenlane (www.greenlane.eu). Greenlane (The Alliance of European Customs and Trade Law Firms) is een uniek netwerk van de beste douanespecialisten in andere lidstaten van de EU, Brussel en derde landen dat cliënten in meerdere jurisdicties juridische ondersteuning kan bieden in het geval van onderzoeken van en geschillen met de nationale autoriteiten en instellingen van de EU in douane- en internationale handelszaken. Ploum biedt kortom een ‘one stop shop’ voor al uw douanezaken.

De expertise van onze douanepraktijk omvat onder meer:

 • Accijnswetgeving
 • AEO
 • Audits en compliance trajecten
 • Antidumping
 • Antisubsidie
 • Bezwaar-, (hoger) beroep- en cassatieprocedures bij de Nederlandse douanerechter tegen UTB’s en andere beschikkingen van de douane en prejudiciële procedures bij het Hof van Justitie
 • Bestuurlijke boetes en fiscale strafbeschikkingen
 • Bindende Tariefinlichtingen
 • Bindende Oorsprongsinlichtingen
 • BTW bij in- en uitvoer, intracommunautaire leveringen
 • BTW carrousels
 • Civielrechtelijke aspecten douaneclaims (zoals aansprakelijkheid, regres, beslag, kort geding, (Fenex-) arbitrages, contracten, machtigingen, voorwaarden en verzekering)
 • Classificatie, tariefindeling
 • Compliance trajecten
 • Corporate Investigations
 • Directe en indirecte vertegenwoordiging
 • Douane-expeditie, douanevertegenwoordiging
 • Douanerechten
 • Douaneregelingen (in het vrije verkeer brengen, douanevervoer, entrepot, veredeling, tijdelijke invoer)
 • Douanewaarde
 • E-commerce
 • Exportcontrole
 • Fiscale strafbeschikkingen en verzet
 • Fiscale vertegenwoordiging (beperkt en algemeen)
 • ICC Incoterms
 • Internationale handel
 • Interne Nalevingsprogramma’s
 • IT-recht, privacy en datasecurity
 • OLAF-onderzoeken
 • Oorsprong (preferentieel en niet-preferentieel)
 • Logistieke contracten en algemene voorwaarden
 • Merkinbreuk (anti-piraterij en douanebeslag)
 • Sanctiewet- en regelgeving
 • Straf(proces)recht
 • Transportrecht
 • Vergunningen (douane- en export- en importvergunningen)
 • Verzekeringsrecht
 • Verzet procedures tegen fiscale strafbeschikkingen
 • Verzoeken om terugbetaling / kwijtschelding
 • VGEM-wetgeving (voorschriften op het terrein van veiligheid, gezondheid, economie, milieu)
 • Zekerheden, financiering, garanties en borgstellingen