• Civiele cassatie

Soms is het nodig een geschil aan de rechter voor te leggen. Maar ook rechtspreken is mensenwerk en het kan gebeuren dat de rechter die over een zaak oordeelt het niet bij het rechte eind heeft. Indien partijen het niet eens zijn met een uitspraak in hoger beroep kan daartegen in sommige gevallen cassatieberoep worden ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden. De Hoge Raad kan een uitspraak alleen vernietigen als een rechter het recht niet goed heeft toegepast of indien een uitspraak niet deugdelijk is gemotiveerd. In cassatie kunnen geen nieuwe feiten of stellingen worden aangevoerd en klachten over een uitspraak moeten zijn gebaseerd op feiten die eerder in de procedure aan de orde zijn gekomen. Niet elke zaak kan dus aan de Hoge Raad worden voorgelegd.

Meekijken, voorkomen en anticiperen

Zoals altijd is voorkomen beter dan genezen. Daarom kan het verstandig zijn al in hoger beroep een cassatieadvocaat bij de behandeling van een zaak te betrekken. Een cassatieadvocaat kijkt met een andere bril naar de zaak en kan, in nauwe samenwerking met de behandelend advocaat, bijdragen aan de beste aanpak van een zaak, ook op procesrechtelijk gebied. Op deze manier kan ook worden geanticipeerd op een mogelijk cassatieberoep.

Vakmanschap is meesterschap

Het voeren van procedures bij de Hoge Raad is een ambacht dat hoge eisen stelt aan de cassatieadvocaat. Ploum combineert expertise op alle grote rechtsgebieden met uitstekende kennis van het procesrecht en cassatietechniek, zodat u verzekerd bent van de beste bijstand in juridische procedures.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

  • Advies in hoger beroep, al dan niet met het oog op cassatie
  • Strategisch appèladvies
  • Quick scan of cassatieadvies
  • Het voeren van civiele cassatieprocedures

Track record

HR 21 december 2018 Is het langdurig ongebruikt bezet houden van een domeinnaam zonder geldige reden onrechtmatig?
HR 13 juli 2018 Is een verkopende NVM-makelaar jegens de kopers van een huis aansprakelijk voor de vermelding van een onjuiste woonoppervlakte die niet is gemeten volgens de voor NVM-makelaars verplichte meetinstructie?
HR 13 juli 2018 In hoger beroep wordt beslist dat verdeling van een huwelijksgemeenschap zonder verrekening moet plaatsvinden, waardoor de man slechter af is dan in eerste aanleg (reformatio in peius).
HR 18 mei 2018 Hoe moet het criterium voor de beoordeling van wetenschap van benadeling bij een op grond van Pauliana vernietigde overeenkomst nader worden ingevuld?
HR 4 mei 2018 Vragen met betrekking tot de verhouding tussen de hoofdprocedure en de schadestaatprocedure.
HR 10 november 2017 Is toestemming van de echtgenote vereist bij de financiering van een binnenvaartschip?
HR 13 oktober 2017 Schadevaring door een dekschuit, waardoor schade aan een oliedrukkabel ontstaat. Kan vergoeding worden gevorderd door de netbeheerder die niet de eigenaar is?
HR 15 september 2017 Na echtscheiding heeft de vrouw een vordering tot terugneming (reprise) uit de huwelijksgoederengemeenschap en verhaal op het privévermogen van de man. Onjuiste beslissing met betrekking tot de bepaling van de hoogte van deze vordering.
HR 23 juni 2017 Aansprakelijkheid van de gemeente voor het verlies van een woonwagen en de inboedel na ontruiming door de deurwaarder en afvoer en bewaring door de gemeente.
HR 12 mei 2017 Beschadiging van een scheepslading palmolie tijdens het vervoer, waarna een vergissing is gemaakt bij het afstempelen van de cognossementen Wie is recht- en regelmatig cognossementshouder en kan dus in rechte optreden? Is er sprake van verwarring over de wederpartij?
HR 24 maart 2017 Werkgeversaansprakelijkheid met betrekking tot mesothelioom. Is het beroep op verjaring van de werkgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, mede in het licht van EHRM 11 maart 2014, NJ 2016/88 (Howald Moor c.s./Zwitserland)? Op welke wijze dienen de gezichtspunten voor de beoordeling van een beroep op verjaring uit HR 28 april 2000, NJ 2000/430 (Van Hese/De Schelde) te worden gewogen?
HR 10 maart 2017 Erfpachter die bedrijfsruimte verhuurt gaat failliet, waarna de erfpacht eindigt. Wie is gerechtigd tot de incasso van de huurpenningen: de curator of de eigenaar van het pand? Wat is de rechtsgrond van de betalingen? Mededeling curator dat de huurder bevrijdend aan eigenaar kan betalen.
HR 24 februari 2017 Uitleg van een brief waarin een beroep op een ontbindende voorwaarde in een overeenkomst wordt gedaan en de toepasselijkheid van de wilsvertrouwensleer. Passeren van een bewijsaanbod.
HR 17 februari 2017 Bevoegdheid van de Nederlandse rechter kennis te nemen van een vordering die door een weduwe van een werknemer is ingesteld. Is het Rotterdamse kantoor aan te merken als hoofdvestiging als bedoeld in artikel 18-21 EVEX II (art. 18-21 EEX Verordening)?
HR 25 november 2016 De Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vragen met betrekking tot de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten en de veertiendagenbrief, zoals over de aanvang van de veertiendagentermijn, de stelplicht en bewijslast, de gevolgen van de onjuiste vermelding van de termijn, de gevolgen van gedeeltelijke betaling tijdens de veertiendagentermijn en de rol van de rechter in dergelijke zaken.
HR 19 februari 2016 Beschermingsomvang niet-geregistreerd gemeenschapsmodel en in eerste aanleg opgelegde dwangsom. Kan een in eerste aanleg gegeven bevel met dwangsom in hoger beroep worden vervangen door eenzelfde bevel op andere grondslag, met de oorspronkelijke ingangsdatum?
HR 9 mei 2014 Bij de sanering van een kantoorgebouw wordt losgebonden (spuit)asbest aangetroffen nadat al eerder hechtgebonden asbest werd ontdekt. Koper legt alleen de vondst van losgebonden (spuit)asbest Koper gebouw legt alleen aanwezigheid van losgebonden (spuit)asbest aan zijn vordering ten grondslag. Begon de klachttermijn van artikel 7:23 BW te lopen na de eerdere ontdekking van het hechtgebonden asbest, waarover koper niet heeft geklaagd en staat het niet verrichten van nader onderzoek na de vondst van het hechtgebonden asbest een beroep op de aanwezigheid van losgebonden (spuit)asbest in de weg?
HR 20 december 2013 Is sprake van een depot te kwader trouw van het merk Wendy’s, heeft het Hof alle omstandigheden van het geval in zijn beoordeling betrokken en is Wendy’s een merk van algemene bekendheid?
HR 12 april 2013 en
HR 22 februari 2013
Maken de door H3 Products en Fikszo op de markt gebrachte kinderstoelen inbreuk op de auteursrechten van Stokke op de Tripp Trapp kinderstoel?
HR 1 juni 2012 Is een nietige samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen met betrekking tot internationale handel in medicijnen, vanwege strijd met een publiekrechtelijk voorschrift?