• BRZO

Het BRZO (Besluit risico’s zware ongevallen 2015) stelt eisen aan de preventie en de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Steeds meer bedrijven in de (chemische) industrie worden aangemerkt als BRZO-bedrijf en dragen gezien de risico’s klevend aan de bedrijfsvoering een grote mate van verantwoordelijkheid.  Het BRZO wordt ook betrokken bij het aanvragen van een omgevingsvergunning (activiteit milieu).

Het BRZO is de Nederlandse implementatie van de Europese Seveso III-richtlijn. Het BRZO integreert wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding in één juridisch kader. Het BRZO 2015 bevat veel open normen die invulling behoeven.

Artikel 5 BRZO

De centrale bepaling van het BRZO 2015 is de zorgplichtbepaling van artikel 5 lid 1 BRZO: de exploitant neemt alle maatregelen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken.

In artikel 5 lid 3 is het exploitatieverbod opgenomen. . Heeft het bedrijf geen maatregelen ter voorkoming van zware ongevallen of ter beperking van de gevolgen getroffen of zijn deze duidelijk onvoldoende uitgevoerd, dan wordt van de onderneming verwacht de inrichting geheel of gedeeltelijk stil te leggen.

Gevolgen bij overtreding BRZO

Een geconstateerde overtreding van de zorgplichtbepaling, bijvoorbeeld tijdens een BRZO-inspectie, leidt veelal tot bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke handhaving. Strafrechters leggen in dergelijke zaken steeds hogere geldboetes op aan ondernemingen. Daarnaast vervolgt het openbaar ministerie vaker directie, management en QHSE-managers als feitelijk leidinggever. Maar ook bestuursrechtelijke lasten onder dwangsom lopen tegenwoordig zeer hoog op.

Juridische ondersteuning bij naleving BRZO

Ploum adviseert u graag over uw compliance. Als specialist in het BRZO 2015 en pionier op dit gebied organiseren wij BRZO-dagen waarop vooraanstaande experts het woord nemen over borging van de structurele naleving van het BRZO. Hiernaast stimuleren wij kennisdeling over het BRZO 2015 binnen de branche door workshops te geven. Ook hebben wij een BRZO-bundel samengesteld: BRZO Wetgeving & relevante documentatie, mr. J. Barensen en mr. M.G.J. Maas-Cooymans, SDU 2018.

Strafrechtelijke handhaving

Krijgt u te maken met opsporingsonderzoek, dan kan Ploum u de onontbeerlijke deskundige bijstand verlenen, ook tijdens verhoren. Wij adviseren u over uw rechten en (informatie)plichten en proberen te allen tijde een openbare terechtzitting te voorkomen voor u en uw onderneming.

Bestuursrechtelijke handhaving

Wordt u geconfronteerd met een voornemen tot bestuursrechtelijke handhaving, dan kunnen wij u begeleiden in het opstellen van zienswijzen tegen de last onder dwangsom of last onder bestuursdwang. Als deze toch wordt opgelegd, dan helpen we u bij het opstellen van bezwaar tegen de last. Confronteert de inspectie SZW u met een gehele of gedeeltelijke stillegging van uw onderneming , dan kunnen wij u ondersteunen bij het opheffen ervan  Onze meerwaarde is met name gelegen in onze BRZO-kennis en de interpretatie van de regelgeving (ook op EU-niveau) en de communicatie met het bevoegd gezag. Ter voorkoming van handhaving, en indien nodig voor herstel van de relatie met deze autoriteiten.

Publicaties