• Pandrecht

Het pandrecht is een zeer veel voorkomende vorm van zekerheid. In Nederland gelden verschillende regimes voor de verpanding van diverse activa. De meest gebruikelijke daarvan zijn:

  • Verpanding van rechten zoals debiteuren, verzekeringen, banksaldi, intra-groepsvorderingen, intellectuele eigendom
  • Verpanding van roerende zaken zoals voorraad, inventaris, opslaggoederen, transportsystemen, kranen (voor zover niet onroerend)
  • Verpanding van aandelen in een of meer dochtermaatschappijen

Juridische ondersteuning bij verpanding

Ploum kan voor u de onderhandse of notariële akte opstellen, die noodzakelijk is bij (stille of bezitloze) verpanding van rechten of roerende zaken. Verpanding van aandelen in een Nederlandse B.V. kan alleen bij notariële akte geschieden.

Parallel debt

Is er sprake van een syndicaat van financiers, zoals in LMA-trajecten, dan is het mogelijk met een parallel debt-clausule in de pandakten het zekerheidsrecht te vestigen ten behoeve van een security agent of security trustee (meestal een van de banken). Deze security agent of security trustee oefent in het voorkomende geval het pandrecht uit ten behoeve van het syndicaat. In ons Nederlandse recht bestaat twijfel over de mogelijkheid een zelfstandig zekerheidsrecht te vestigen ten behoeve van iemand die geen of slechts voor een gedeelte crediteur is. Daarom wordt in de pandakte (of in de kredietdocumentatie of intercreditor overeenkomst) bepaald dat het gehele bedrag tevens als een aparte schuld aan de security agent verschuldigd is. Deze aparte schuld neemt af naarmate er aflossingen of uitwinningen plaatsvinden. De parallel debt werd vroeger alleen voor bepaalde jurisdicties (vooral Nederland) afgesloten, maar ook in het Engelse systeem wordt steeds meer het nut ervan ingezien.

Zekerheden voor schulden van derden

Soms worden zekerheden als pand verstrekt voor de schulden van derden. Het is dan belangrijk om goed te verifiëren of de vennootschap wel bevoegd is om de transactie aan te gaan. Ook wil het management van de lokale vennootschap zich goed vergewissen of zij geen aansprakelijkheid op zich laadt, door in te stemmen met een dergelijke zekerheidstelling.