• Arbitrage

Arbitrage wordt al lange tijd gebruikt als een alternatieve en vooral ook adequate vorm van geschillenbeslechting. Arbitrageclausules komen in vrijwel ieder denkbaar type contract voor.

Arbitrage levert met name een meerwaarde op in die zaken waarin men zelf het proces wenst in te richten. Zo kan gekozen worden voor arbiters die een bijzondere deskundigheid hebben of die werkzaam zijn (geweest) in een bepaalde branche, zodat het geschil beslecht kan worden door personen met specifieke kennis van die branche of van de materie. In geschillen met internationale aspecten kan de arbitrageprocedure zo ingericht worden dat ook buitenlandse partijen zich er comfortabel bij voelen, bijvoorbeeld door de regels voor het verkrijgen van relevante documentatie en het leveren van bewijs aan te passen aan internationale gebruiken. In een internationale setting is het voorts van belang dat een arbitraal vonnis – anders dan een vonnis van de overheidsrechter – in een groot aantal landen (nl. de landen aangesloten bij het Verdrag van New York 1958) kan worden geëxecuteerd en ten uitvoer gelegd.

De vertrouwelijkheid van de procedure, de efficiëntie en de snelheid waarmee zaken afgewikkeld worden, vormen daarnaast belangrijke voordelen om te kiezen voor arbitrage in plaats van geschillenbeslechting door de overheidsrechter.

Het Dispute Resolution team van Ploum heeft de benodigde expertise om u te adviseren over de mogelijkheden van arbitrage en andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting, zoals bindend advies en mediation. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van en onderhandelen over arbitrageovereenkomsten of arbitrale bedingen. Mocht het tot een arbitrage komen, dan staan wij u graag bij. En indien u in het buitenland een arbitraal vonnis hebt verkregen, kunnen wij assisteren bij de erkenning en tenuitvoerlegging daarvan in Nederland.

Naast ruime ervaring als advocaat/gemachtigde in nationale en internationale arbitrages, treden wij ook op als arbiter. Wij zijn benoembaar als arbiter op diverse rechtsgebieden. Voorts treden wij op als secretaris van het scheidsgerecht en publiceren met regelmaat op het gebied van het arbitragerecht.

Publicatie

THE USE OF ARBITRATION AND BINDING OPINIONS IN INSURANCE PRACTICE FROM THE PERSPECTIVE OF THE PARTIES