• Aanbestedingsrecht

Via aanbesteding wijst de overheid jaarlijks veel opdrachten voor de uitvoering van werkzaamheden en prestaties toe aan ondernemingen. De dagelijkse rechtspraak laat zien dat aanbesteders en de inschrijvende marktpartijen tegen een breed scala aan vragen kunnen aanlopen:

  • Heeft de opdrachtgever in de aanbestedingsstukken voldoende precies opgeschreven wat hij van de inschrijver verlangt?
  • Bevinden de inschrijvers zich ten onrechte in het nadeel ten opzichte van de zittende opdrachtnemer?
  • Wanneer mag een opdrachtgever een aanbesteding intrekken en vervangen door een andere die beter aansluit bij zijn eisen en inzichten?
  • Heeft u als inschrijver in dit laatste geval recht op schadevergoeding?
  • Mag een aanbesteed contract tussentijds worden aangepast of uitgebreid?

De specialisten van Ploum in nationaal en Europees aanbestedingsrecht hebben een grondige kennis en jarenlange ervaring om zowel aanbestedende diensten als marktpartijen te adviseren en begeleiden.

Aanbesteden

Ploum helpt u van begin tot eind gedurende elke fase van een aanbestedingsprocedure. Zo begeleiden wij u bij het voorbereiden en inrichten van een aanbestedingsprocedure. Ook adviseren we over de vraagstukken waar u tegenaan loopt bij het doorlopen van de aanbesteding, zoals bezwaren vanuit de markt. Indien nodig nemen wij het voortouw en behartigen wij uw belangen tegenover uw samenwerkingspartners en/of (potentiële) inschrijvers: buiten rechte, maar als dat nodig is ook bij rechter of de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Inschrijven op een aanbesteding

Als inschrijver bij een aanbestedingstraject kunt u Ploum inschakelen als volwaardig lid van een bidteam, maar ook als adviseur bij eventuele opkomende aanbestedingsrechtelijke vragen. Bijvoorbeeld als u een aanbieding voor een overheidsopdracht heeft gedaan, maar op onterechte wijze de opdracht niet gegund krijgt. Uiteraard schuwen wij de gang naar de rechter niet, maar pas nadat u van ons een duidelijk procesadvies heeft ontvangen.

Complexe aanbestedingsrechtelijke vraagstukken

Onze expertise op het gebied van het aanbestedingsrecht reikt verder dan het adviseren en procederen over reguliere aanbestedingen van de overheid en opdrachten in de sectoren IT, energie, onderwijs, verzekeringen en zorg. Ploum heeft ook een ruime ervaring op het gebied van meer complexe aanbestedingsrechtelijke vraagstukken. Denk aan het vormen van combinaties, concessies, (quasi-)inbesteding en outsourcing, horizontale publieke samenwerking, 2B-diensten, Best Value Procurement/Prestatie-inkoop en vrijwillige private aanbestedingen. En ook aan de concurrentiegerichte dialoog, onderhandse procedures met of zonder aankondiging en de toekenning van uitsluitende rechten.