• Agenda

Kennissessie | Actuele ontwikkelingen in het overheidstoezicht op de logistieke sector.

09 Oktober 2019

Het overheidstoezicht op de logistieke sector wordt steeds intensiever. Dat geldt niet alleen voor internationale goederenstromen, maar ook op het gebied van know your customer en privacy. De ontwikkelingen gaan snel en de lat ligt hoog. Tijdens deze kennissessie praten de experts van Ploum u bij over de impact van het verscherpte toezicht op uw bedrijfsvoering. Wij hebben vier workshops voor u samengesteld met relevante onderwerpen die onderaan deze uitnodiging verder worden toegelicht.

U kunt zich voor twee van de vier workshops aanmelden. Vanzelfsprekend kunt u tijdens de borrel ook vragen stellen over (de) andere onderwerpen.

NB. Mochten er vóór 9 oktober nog zeer relevante ontwikkelingen op het gebied van Brexit zijn, dan zullen wij daar zeker ook nog een moment bij stilstaan.

Tot ziens aan de Blaak!

Programma op woensdag 9 oktober 2019

15.00 uur  Ontvangst bij Ploum aan de Blaak 28, Rotterdam
15.15 uur  Kort welkomstwoord
15.30 uur  Kennissessie 1 (met keuze uit 4)
16.10 uur  Kennissessie 2 (met keuze uit 4)
16.45 uur  Netwerkborrel

 

Klik hier om aan te melden

Kennissessies toegelicht

De nieuwe Europese Import Controleverordening: aandachtspunten voor logistieke dienstverleners.

Producten van buiten de EU moeten aan de Europese regels voor productveiligheid voldoen wanneer zij in de EU worden ingevoerd en op de markt worden gebracht. In de nieuwe Europese Controleverordening wordt het risico dat producten onveilig zijn en gerecalled moeten worden voor e-commerce zendingen bij de in de EU gevestigde logistiek dienstverlener gelegd. In deze workshop wordt ingegaan op deze nieuwe verordening en de risico’s voor logistiek dienstverleners (en hun verzekeraars).

Sancties en toezicht: Vragen, verzoeken en vorderingen van de overheid. Wanneer moet u meewerken en wanneer niet?

De overheid heeft regelmatig informatie van u nodig, bijvoorbeeld om na te gaan of u aan wet- en regelgeving voldoet. De informatie kan dan worden gebruikt om handhavend op te treden. Verzoeken kunnen komen van verschillende functionarissen (toezichthouders, BOA’s, ambtenaren) en worden op allerlei manieren gedaan. Soms gaat het om een vordering gebaseerd op een wettelijke bevoegdheid, en soms betreft het ‘gewoon’ een vraag. In deze workshop geven wij aan wanneer u moet meewerken of wanneer u medewerking mag weigeren, en wat in dit verband (strategisch) ‘handig’ is.

Screening en controle van werknemers in de logistiek: wat is er mogelijk?

De logistieke sector kent unieke uitdagingen voor werkgevers in relatie tot hun werknemers. Werknemers zijn veel onderweg en tijdens de uitvoering van werkzaamheden moeten allerlei voorschriften in acht worden genomen in verband met (veiligheids)risico’s. En dan is er nog de druk die de (georganiseerde) criminaliteit op werknemers in de logistieke sector uitoefent. Hoe houden werkgevers controle en hoever kunnen zij gaan bij de screening van hun personeel? En welke maatregelen kunnen bij overtredingen worden opgelegd? Deze en meer vragen beantwoorden wij tijdens deze workshop.

Over het spanningsveld tussen know your customer en privacyregels in de internationale handel en logistiek.

Het toezicht van overheidswege op internationale goederenstromen, zowel bij import als bij export, is de afgelopen jaren steeds intensiever geworden. Toezichthouders zijn daarbij steeds hogere eisen gaan stellen aan logistiek dienstverleners. Logistiek dienstverleners vervullen een belangrijke rol in het internationale handelsverkeer en van hen wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan het tegengaan van fraudes en andere ongewenste praktijken. Dat gaat best ver. Logistiek dienstverleners moeten onder meer weten wie hun klant is, met wie deze klant zaken doet, welke goederen vervoerd worden en naar welke bestemmingen. Zij moeten tegenover de autoriteiten in voorkomende gevallen ook kunnen aantonen dat zij een en ander daadwerkelijk hebben gecontroleerd. Een solide know your customer beleid staat echter op gespannen voet met de privacyregelgeving. Hoe moeten logistiek dienstverleners omgaan met het dilemma dat enerzijds van hen verwacht wordt dat zij controleren en vastleggen wie hun klant is, terwijl anderzijds het vastleggen van privacygevoelige informatie sterk aan banden is gelegd? Tijdens deze sessie bespreken wij het dilemma vanuit verschillende juridische invalshoeken en geven handvatten voor (interne) beleidsregels.

 

Klik hier om aan te melden

Meer informatie

Albert Wiggers

M +31 6 2074 1081
E a.wiggers@ploum.nl