• Nieuws

€42.000 boete voor asbest-gerelateerde Arbo-overtredingen

06 juli 2017

Op 7 juni jongstleden legde de Afdeling bestuursrechtspraak [ECLI:NL:RVS:2017:1477] een boete op aan een rechtspersoon in verband met een aantal asbest-gerelateerde overtredingen. Het bedrijf had betoogd dat niet zij, maar de opdrachtgever van het project de boetes verdiende. Tevens vond het bedrijf dat hun standpunt met betrekking tot de verwijtbaarheid niet voldoende was onderzocht.

De Afdeling maakt korte metten met beide argumenten. De werkgever is verplicht om de Arbo-regels na te leven, tenzij een ander daartoe verplicht is. Dat staat in de Arbowet in artikel 16. In dit geval volgt dat nergens uit. Wie de werkgever is staat in artikel 1 van de Arbowet; daar is sprake van als er een dienstverband met een ander is, maar óók wanneer de feitelijke situatie zo is dat degene die arbeid verricht, dat onder gezag van die ander doet.

Ernst van de feiten, verwijtbaarheid en hoogte van de boete

Bij een Arbo-overtreding mag in beginsel, als deze is vastgesteld, van de verwijtbaarheid worden uitgegaan. De last om de verwijtbaarheid te weerleggen ligt bij de overtreder en niet bij de Minister.

Wel moet de Minister bij het opleggen van een boete rekening houden met de ernst van de feiten, en ook met de verwijtbaarheid. Ook wanneer er beleidsregels zijn waarin de hoogte van de boetes min of meer wordt vastgesteld, moet de Minister naar de ernst van de feiten en de verwijtbaarheid kijken. De rechter toetst dit zonder terughoudendheid. Echter, ook het beboete bedrijf moet aanvoeren dat en waarom sprake is van matigingsgronden. In dit geval was dat onvoldoende gebeurd.

De uitspraak bevestigt de bestaande rechtspraak. De verantwoordelijkheid van de werkgever is groot in Arbo-zaken, en dat geldt des te meer als het om asbest gaat. De vraag of sprake is van werkgeverschap, kan ook van de feitelijke situatie af hangen.

Werkwijze

Zodra ergens asbest wordt aangetroffen, moet het werk worden stilgelegd. Een gecertificeerd bedrijf moet een inventarisatie uitvoeren, en het verwijderen moet eveneens door een gecertificeerd bedrijf gebeuren. Het werk moet vooraf worden aangemeld bij ISZW. Na afloop moet er een vrijgaven-meting worden verricht.

Het kan dus wenselijk zijn om een procedure te hebben voor het verwijderen van asbest. Dat kan meerdere boetes schelen.

Het boete-team van Ploum levert advies op maat wanneer de ISZW bij u langskomt – maar ook vóór de ISZW bij u langs komt.

Het boete-team is er ook voor andere zaken als milieuovertredingen, BRZO-aangelegenheden, economische sancties, mededingingskwesties, privacy-issues enzovoort. Meer weten? We staan u graag te woord!

Meer informatie

Print dit artikel