• Nieuws

Doorwerking wijzigingen onder de WWZ ruimer dan alleen het ontslagrecht

19 januari 2016
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Met de invoering van de WWZ is de ‘gewichtige redenen’ als grondslag voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst uit de wet verdwenen, het duale stelsel is gewijzigd én de gangbare ontslagvergoeding, gebaseerd op de Kantonrechtersformule is vervangen door de transitievergoeding. In veel vóór 1 juli 2015 gesloten aandeelhoudersovereenkomsten, participatieovereenkomsten en managementovereenkomsten, is in de zogenaamde ‘leaver bepalingen’ aansluiting gezocht bij de inmiddels verlaten regelgeving. Dat kan, ingeval van beëindiging van een dergelijke overeenkomst tot problemen leiden.

Bad Leaver bepaling

In de hiervoor bedoelde overeenkomsten is vaak een bepaling opgenomen waaruit volgt dat de vertrekkende manager van een onderneming wordt verplicht om zijn aandelen in die onderneming tegen een lagere prijs aan te bieden indien hij/zij kwalificeert als een ‘Bad leaver’. In de overeenkomst wordt bij de definitie van Bad leaver veelal aangesloten bij de gewichtige redenen voor ontslag als bedoeld artikel 7:685 BW (oud) en/of de mate waarin het ontstaan van de gewichtige redenen, naar het oordeel van de Kantonrechter, aan de manager te wijten is. In sommige gevallen wordt ook de termijn voor de beëindiging van de managementovereenkomst of de betaling van bepaalde vergoedingen afhankelijk gesteld van het al dan niet worden aangemerkt als Bad leaver.

Wijzigingen onder de WWZ

Met de invoering van de WWZ is artikel 7:685 BW komen te vervallen. Artikel 7:669 BW is hiervoor in de plaats gekomen. Dit artikel wijkt echter aanzienlijk af van het oude 7:685 BW en ook de daaraan ten grondslag liggende systematiek is fundamenteel gewijzigd. Het in stand laten van de ‘oude’ Bad leaver bepalingen leidt tot onduidelijkheid en (rechts)onzekerheid voor zowel de participerend manager als wel voor zijn mede-aandeelhouders.

Advies

Om te voorkomen dat partijen op het moment dat zij toch besluiten om de samenwerking te beëindigen, geconfronteerd worden met een onduidelijke situatie als gevolg van de gewijzigde wetgeving, is het raadzaam om aandeelhoudersovereenkomsten, participatieovereenkomsten, managementovereenkomsten en ook earnout regelingen, retentieafspraken, share purchase agreements, winstdelingsregelingen en andere overeenkomsten waarin mogelijk een Leaver bepaling kan voorkomen, te controleren op verwijzingen naar niet langer bestaande wetgeving. Indien dat het geval blijkt is het raadzaam om een dergelijke bepaling in overeenstemming te brengen met de huidige wetgeving dan wel, als dat niet mogelijk blijkt, om een wel in de huidige wetgeving passende oplossing te creëren.

Meer weten? Kijk op ploumoverarbeid.nl.

Dit artikel is geschreven door Laurence Baeten.