• Nieuws

Dispute Adjudication Boards in (internationale) aannemingsovereenkomsten

26 februari 2019
Bouwrecht - Vastgoed - Bouw en Vastgoed

Wat is een Dispute Adjudication Board?

Een Dispute Adjudication Board (‘DAB’) is een raad bestaande uit deskundigen die – samengevat – als functie heeft het beslechten van geschillen gedurende een bouwproject, dan wel het voorkomen van escalatie van geschillen tot een gerechtelijke procedure of arbitrage.

Partijen besluiten in de aannemingsovereenkomst om een DAB-clausule op te nemen, schakelen vervolgens de DAB zelf in waarbij ook de DAB-leden door hen worden gekozen. DAB-leden zijn doorgaans experts in de onderwerpen die voor het bouwproject relevant zijn (technisch en juridisch). Dat leidt tot acceptatie van de beslissing. De aanvaardbaarheid van een DAB-beslissing is een van de redenen waarom DAB’s succesvol zijn. De inhoudelijke onderbouwing en verregaande betrokkenheid van de DAB bij een bouwproject zijn ook relevante aspecten die leiden tot een hogere mate van acceptatie.

Het verschil met een Dispute Review Board

Een DAB mag niet verward worden met een Dispute Review Board (‘DRB’). Het verschil zit in het feit dat een DRB aanbevelingen doet omtrent een gerezen geschil – waar partijen zich vrijwillig aan kunnen houden – terwijl een DAB een voor partijen (voorwaardelijk) bindende beslissing neemt in een dergelijke situatie. Een aanbeveling van een DRB kenmerkt zich derhalve als een niet-bindend advies, terwijl een DAB-beslissing bindend is.

De Raad van Arbitrage voor de Bouw (‘RvA’) heeft sinds 2013 een met de DRB vergelijkbare mogelijkheid, te weten een Advies Raad. De Advies Raad geeft (voorwaardelijk) bindend advies en het voorwaardelijke karakter komt te vervallen indien geen van partijen binnen twee weken na de datum van het voorwaardelijke advies een Spoedgeschil aanhangig heeft gemaakt bij de RvA conform het toepasselijke arbitragereglement van de RvA.

Op basis van art. 18 van de Model Basisovereenkomst met bijbehorende UAV-GC 2005 hebben partijen de mogelijkheid om hun geschillen, zoals omschreven in par. 47 lid 2 UAV-GC 2005, aan een Raad van Deskundigen voor te leggen. De Raad van Deskundigen heeft in beginsel dezelfde functie als de Advies Raad zoals hierboven genoemd. Ook hierbij geldt dus dat de Raad van Deskundigen een (voorwaardelijk) bindend advies geeft. Indien partijen ervoor kiezen om geschillen niet aan de Raad van Deskundigen voor te leggen, herleeft de bevoegdheid van de Raad van Arbitrage voor de Bouw met betrekking tot de in par. 47 lid 2 UAV-GC 2005 bedoelde geschillen.

Een DAB-beslissing is (voorwaardelijk) bindend

Indien een partij het niet eens is met de beslissing van een DAB kan deze partij binnen een vooraf aangeduide termijn een ‘Notice of Dissatisfaction’ sturen. In de praktijk komt het voor dat de partij die een Notice of Dissatisfaction stuurt, onterecht meent dat hij vanwege het sturen van de Notice of Dissatisfaction niet (meer) gebonden is aan de DAB-beslissing. Het versturen van een Notice of Dissatisfaction heeft echter geen invloed op het (voorwaardelijk) bindende karakter van de DAB-beslissing en de daarbij behorende verplichting van partijen om de beslissing in acht te nemen. Dit is alleen anders indien en vanaf het moment dat een DAB-beslissing wordt herzien, bijvoorbeeld als gevolg van een arbitrale procedure tussen partijen.

Wilt u meer weten over Dispute Adjudication Boards? Een annotatie, geschreven door onze partner Bouwrecht Jacob Henriquez, bij een uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (ECLI:NL:OGEAC:2018:79) over Dispute Adjudication Boards is in het februari 2019 nummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht gepubliceerd (TBR 2019/24).