• Nieuws

Delivering Brexit: Hope for the best, prepare for the worst. 

27 oktober 2019
Europees recht - Brexit

De besluitvorming binnen de Europese Unie wordt sinds jaar en dag vergeleken met de processie van Echternach: twee stappen vooruit,  één achteruit. Het lijkt erop of de Britse politiek voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU deze gewoonte heeft overgenomen. De parlementaire debatten van de afgelopen dagen leiden opnieuw tot uitstel waarbij alle opties nog open lijken te zijn.  Veel burgers aan beide kanten van de Noordzee worden er moedeloos van, ondernemingen moeten opnieuw bedenken of en hoe op deze vertraging te reageren. Ook al is het verdere verloop van de afwikkeling van de Brexit schijnbaar onzeker (nieuwe verkiezingen? voor hoe lang wordt een nieuw uitstel afgesproken?), er worden toch wel een paar contouren zichtbaar aan de horizon. Maar: garanties alleen tot aan de voordeur. Welke zijn die contouren? 

Geen harde Brexit 

Ten eerste lijkt het erop dat met de nieuwe regeling voor Noord-Ierland – in de plaats van de Backstop van Mw May die tot drie keer toe is afgewezen –  er nu wel een parlementaire meerderheid zou kunnen zijn om het eerder gesloten Terugtredingsakkoord goed te keuren. Dat betekent dat een zgn Hard Brexit wordt voorkomen. Dit Terugtredingsakkoord voorziet in een overgangsregeling, waarbij tot eind 2020 een vrij verkeer van goederen, personen en diensten met het VK in stand blijft.  Dat geeft ondernemingen die commerciële relaties en afspraken met in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bedrijven onderhouden wat meer tijd om bedrijfsvoering en contracten aan te passen 

Met deze overgangsregeling zijn er nog geen douanecontroles tussen het continent en het VK. Ook blijft op veel gebieden de EU wetgeving waar EU ondernemingen aan moeten voldoen, eveneens nog gelden voor de VK concurrenten. Vliegverbindingen van Air France-KLM en British Airways naar elkaars bestemmingen kunnen in ieder geval nog even volgens de bestaande regels en afspraken blijven worden uitgevoerd. De in- en uitvoer van afvalstoffen blijft aan de bestaande regels onderworpen. De EU privacy regels blijven ook in het VK van kracht. Nederlandse vonnissen kunnen volgens bestaande regels in het VK nog ten uitvoer worden gelegd. Ook de regels over registratie van chemische stoffen (REACH) blijven dan in ieder geval tot eind volgend jaar gelden. 

Overgangsperiode loopt eind 2020 af 

Die tijdelijke overgangsregeling zou evenwel gemakkelijk de stilte voor een nieuwe storm kunnen zijn. De Britse instemming met de nieuwe regeling voor Noord-Ierland en het Terugtredingsakkoord betekent dat per 1 januari 2021 die overgangsregeling tot een einde komt en een definitieve regeling voor samenwerking en vrij verkeer tussen het VK en de Europese Unie van kracht moet worden.  De overgangsregels gelden tot eind 2020, tenzij partijen gezamenlijk besluiten tot een verlenging van twee jaar.  Zijn die nieuwe afspraken er niet en is ook niet tot verlenging besloten, komt er alsnog een harde Brexit. In de nu gemaakte afspraken nemen de twee partijen zich voor snel tot onderhandelingen en afspraken te komen, zodat eind juni 2020 de regels op tafel liggen die vervolgens per 2021 van kracht moeten worden. De voortekenen voor succes lijken niet erg gunstig, indien men de huidige politieke verwikkelingen in het VK beziet. De EU van haar kant heeft de afgelopen jaren brede handelsafspraken gemaakt met andere belangrijke mondiale handelspartners als Canada, Japan en voor de Zuid-Amerikaanse markt (Mercosur).  De onderhandelingen daarvoor waren bijzonder gecompliceerd en vergden een periode van tenminste 8 à 10 jaar. 

Toekomstig vrijhandelsakkoord van EU met VK 

De volgende omstandigheid waarover na de debatten in het Lagerhuis van afgelopen week meer duidelijkheid is ontstaan is het gegeven dat voor een toekomstige samenwerkingsregeling aan Engelse kant nu wordt geopteerd voor een vrijhandelszone die tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU tot stand moet komen. Dat houdt in dat voor de onderlinge goederenhandel een vrij verkeer zonder douanetarieven en andere beperkingen wordt ingesteld voor de producten die de EU respectievelijk de VK oorsprong hebben, dus de producten die (hoofdzakelijk) binnen de eigen territoria zijn vervaardigd. Dat vrije verkeer geldt in een vrijhandelszone echter niet voor goederen uit derde landen, zoals de VS, die eerst in het VK zijn geïmporteerd en vervolgens verder zouden moeten worden verhandeld naar de markt van de EU27.  

Dat model van samenwerking heeft als consequentie dat er in Nederland alsnog douanecontroles voor het handelsverkeer met het VK moeten gaan gelden. Je moet immers een onderscheid kunnen maken tussen de Britse producten die vrij naar binnen mogen tegenover de producten die uit een derde land afkomstig zijn. De EU heeft voor haarzelf een buitenring ingesteld, die waar nodig de EU consumenten bescherming biedt tegen de invoer van inferieure producten uit derde landen, waar mogelijk lagere standaards gelden op het gebied van volksgezondheid, milieubescherming en/of sociale omstandigheden (de discussie over de chlorinated chicken). In een vrijhandelszone maakt het VK daarover zijn eigen afspraken met derde landen. Douanecontroles voor de toelating van Britse import aan de Nederlandse grenzen zijn dus cruciaal, niet alleen voor de Nederlandse bevolking maar ook die van andere lidstaten van de EU27. 

De Britse keuze voor een vrijhandelszone maakt het mogelijk op deelterreinen (voor bepaalde sectoren,  categorieën goederen, onderwerpen) afzonderlijke bilaterale afspraken over het onderlinge handelsverkeer met het VK tot stand te brengen. Dat kan ook gelden voor de vele belangrijke vormen van dienstverlening op divers gebied zoals luchtvaart, verzekeringen,  bancaire activiteiten of voor de digitale betrekkingen. Dat lijkt dan op het Zwitserse model –waarbij door de EU tientallen akkoorden met dat land zijn gesloten voor afzonderlijke onderwerpen.  Een dergelijk patroon van deelakkoorden kan bovendien waarschijnlijk ook binnen een veel korter tijdsbestek worden aangepakt. Daarmee zou het risico kunnen worden beperkt dat er na het einde van de Overgangsregeling per 01/01/2021 alsnog een abrupte Brexit tot stand zou komen.   

Afsluiting 

Deze korte inventarisatie maakt duidelijk dat, hoe ongewis de afloop van de Brexitbesluitvorming op dit moment ook nog is, ondernemingen het komende jaar voor hun bedrijfsvoering, commerciële positie en handelsvekeer rekening moeten houden met de aanzienlijke verschillen in wetgeving tussen het VK en andere Europese landen. Denk hierbij aan de verschuivingen in concurrentiekracht alsook de douanecontroles bij de grensovergang. 

Vragen?

Sinds het Brexit referendum houden partijen bij het maken van afspraken en het drijven van handel met het Verenigd Koninkrijk rekening met vragen zoals hierboven en wordt er in overeenkomsten, maar ook bij het structureren van organisaties rekening gehouden met, veelal nog onduidelijke, gevolgen van een Brexit. De specialisten van Ploum ondersteunen u graag bij uw Brexit planning.

Hoe het Brexit team van Ploum uw organisatie kan helpen? Onder andere met:

  • Aanpassen van en advisering over commerciële contracten en/of algemene verkoopvoorwaarden, financieringsdocumentatie en M&A transacties (Brexit proof maken)
  • Advisering en begeleiding van herstructureringen en het opzetten van een corporate structuur in Nederland of een van de andere EU Lidstaten
  • Advisering inzake beëindigingsmogelijkheid op grond van Brexit-gerelateerde omstandigheden
  • Procesmogelijkheden en -risico’s en advisering inzake de post Brexit situatie
  • Advisering over en assisteren bij de naleving van douane regels en formaliteiten
  • Advisering over financieel toezicht en de gevolgen van Brexit en het begeleiden van de benodigde vergunning aanvragen bij de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank
  • Advisering op het gebied van privacy vraagstukken – doorgifte van persoonsgegevens naar of vanuit het Verenigd Koninkrijk – en het inregelen van de benodigde privacy procedures
  • Verschuiving van economische deelactiviteiten naar Nederland, im- en export regels
  • Tewerkstelling van Nederlandse arbeidskrachten in het Verenigd Koninkrijk (of omgekeerd: Britten die in Nederland komen werken)
  • Advisering over en begeleiden van aanvragen van nieuwe vergunningen, certificaten of erkenningen die in Nederland of de EU27 na de Brexit nodig zijn geworden.

Meer informatie

Print dit artikel