• Nieuws

De zonneladder komt eraan: Realisatie nieuwe zonneparken aan banden gelegd

28 juni 2019
Energierecht - Energie

De tweede kamer zet vaart achter de introductie van de “zonneladder”. De Kamer wil dat nieuwe zonneparken in eerste instantie worden gerealiseerd op onbenutte daken en terreinen, en dat landbouw en natuur zo veel mogelijk worden ontzien. De Kamer heeft daarom op 28 mei 2019 een motie aangenomen, waarin  zij de regering vraagt om nieuwe zonneparken te toetsen aan de op handen zijnde “zonneladder” of een vergelijkbaar afwegingskader. Uiterlijk op 1 juli 2019 moet de regering aangeven hoe de zonneladder wordt ingepast in de Regionale Energie Strategie (“RES”).

Het doel

Het doel van de zonneladder is om voornamelijk daken, stortplaatsen en bermen te gebruiken voor de realisatie van zonneparken, terwijl landbouw- en natuurgebieden zoveel mogelijk worden gespaard zolang er nog onbenutte daken binnen de gemeente of regio zijn. De Tweede Kamer had in 2018 al een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om een zonneladder op te stellen als nationaal afwegingskader voor zonne-energie voor de RES. In februari 2019 gaf de minister van EZK in een brief aan dat de zonneladder nog in ontwikkeling is. In overleg met decentrale overheden, sectorpartijen en de Natuur- en Milieufederaties wordt op dit moment nagegaan welke precieze aanvullende waarborgen nodig zijn voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing middels de zonneladder.

Versnelling van zon op dak

In een eerdere versie van de motie werd gevraagd om tijdelijk te stoppen met het toestaan van de bouw van nieuwe zonneparken. Dat leidde tot commotie. In plaats daarvan is nu besloten om nieuwe aanvragen te toetsen aan de nog op te stellen nationale zonneladder of aan een vergelijkbaar lokaal afwegingskader.

Tegelijkertijd wil de Kamer de realisatie van zonnepanelen op daken stimuleren. De Kamer heeft de regering gevraagd om haar vóór 1 juli te informeren over aanpassing van regelgeving voor een versnelling van zon op dak. Dat lijkt verstandig. De realisatie van dakgebonden installaties is relatief duur en is commercieel minder aantrekkelijk dan de realisatie van grootschalige zonneparken. Als de realisatie van zonneparken stagneert dan zou het behalen van de klimaatdoelstellingen in gevaar kunnen komen.

Auteurs: Stephan Sluiter en Aslihan Durmus

Meer informatie

Aslihan Durmus

M +31 6 1286 4738
E a.durmus@ploum.nl

Print dit artikel