• Nieuws

Concept wetsvoorstel STROOM: consultatiefase is gesloten

13 oktober 2014
- Energie

De herziening van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet is in november 2011 aangekondigd (Kamerstukken II 2010/11, 31 510, nr. 47). Het concept wetsvoorstel strekt tot herziening van de wetgeving inzake elektriciteit en gas. Het is onderdeel van de wetgevingsagenda STROOM. De totstandkoming van de nieuwe wet is ingericht als een open en interactief proces.

Het ministerie van Economische Zaken heeft een consultatiefase in het leven geroepen om in een vroegtijdig stadium alle belangstellenden de gelegenheid te geven via internetconsultatie.nl te reageren op het concept van het wetsvoorstel. Partijen zijn uitgenodigd om op alle onderdelen van het wetsvoorstel te reageren.

Op 8 september 2014 is de consultatiefase gesloten. In totaal hebben 30 partijen, waaronder VEMW, Gasunie, Tennet, ECN, Netbeheer Nederland, de Consumentenbond, Eneco, VEH en diverse consultants, hun zienswijze ingediend.  Alleen die reacties zijn gepubliceerd waarvan is aangegeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Deze partijen hebben ieder hun eigen knelpunten gesignaleerd en over het algemeen kritisch tot zeer kritisch gereageerd op het wetsvoorstel. VEMW heeft zelfs – blijkens haar website – de minister van Economische Zaken geadviseerd om de “stekker uit het wetsvoorstel STROOM te trekken”. VEMW heeft vastgesteld dat het wetsvoorstel nog niet compleet is, waardoor VEMW het voorstel nog niet in zijn volledige samenhang heeft kunnen beoordelen.

Een van de belangrijkste bezwaarpunten die door verschillende partijen tijdens de consultatiefase naar voren is gebracht is de uitholling  van de rechtsbescherming. Voor afnemers worden de mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen tegen beslissingen van de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) beperkt. Indien bezwaar niet mogelijk is, kunnen dergelijke beslissingen tevens niet meer getoetst worden door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Partijen zullen in dat geval naar de burgerlijke rechter moeten stappen indien zij het niet eens zijn met een ACM-besluit. Dit kan leiden tot veel en zeer langdurige en kostbare procedures, zowel voor ACM als voor betrokkenen.

EZ heeft aangegeven dat alle zienswijzen zullen worden bekeken om het wetgevingstraject van STROOM verder vorm te geven.

Gerelateerde artikelen