• Nieuws

Afschaffing betaling in natura van het wettelijk minimumloon

08 maart 2016
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Op 1 juli 2015 is het eerste gedeelte van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) ingegaan. De invoering hiervan heeft de ketenaansprakelijkheid voor de betaling van het loon uitgebreid. Ook de opdrachtgever heeft hierdoor een verantwoordelijkheid voor betaling van het cao-loon aan een werknemer. Over dit onderwerp valt hier meer te lezen.

Op 1 januari 2016 is deel 2 van de WAS van kracht geworden en op 1 juli 2016 zal het derde gedeelte worden ingevoerd. Deze tweede en derde ‘tranche’ van de WAS brengen wijzigingen mee voor de wijze waarop de loonbetaling aan werknemers dient plaats te vinden. De wetswijzigingen beogen fraude en onderbetaling dan wel uitbuiting van werknemers tegen te gaan.

Wijzigingen sinds 1 januari 2016

  • Het salarisgedeelte gelijk aan het wettelijk minimumloon moet giraal worden overgemaakt. Volledig contante uitbetaling van het salaris is niet meer toegestaan. Een uitzondering geldt voor werknemers die voor minder dan vier dagen per week dienstverlening aan huis verrichten.
  • Dit houdt in dat op de loonstrook de bedragen waaruit het loon is samengesteld, verder gespecificeerd moeten worden dan nu het geval is. Ook de bedragen die op het loon worden ingehouden, dienen te worden vermeld en ten aanzien van onkostenvergoedingen dient specifiek te worden vermeld om welk soort onkosten het gaat. Een algemene vermelding volstaat niet.
  • De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving en kan bij overtreding een bestuurlijke boete opleggen en de gegevens van de overtreding en de overtreder publiceren.

Wijzigingen per 1 juli 2016

  • Zowel verrekening als inhouding van onkosten is niet langer toegestaan als het salaris van de werknemer daarmee onder het wettelijk minimumloon uitkomt. Huisvestingskosten of ziektekostenpremies mogen niet meer in mindering worden gebracht op het uit te betalen (wettelijk minimum)loon. Een uitzondering geldt voor pensioen- en spaarverplichtingen.
  • Bij overtreding kan ook in deze situatie de Inspectie SZW handhavend optreden, door middel van het opleggen van een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom. Bovendien kan de werknemer via de rechter het volledige loon opeisen.

Conclusie

Vanaf 1 januari 2016 respectievelijk 1 juli 2016 dient de loonbetaling aan werknemers aan bovenstaande vereisten te voldoen. Betaling in natura door middel van bijvoorbeeld de bekostiging van de huisvesting en/of ziektekostenpremies, is niet meer mogelijk voor zover dit het wettelijk minimumloon betreft. Overtreding van de WAS kan leiden tot boeteoplegging en (als extra sanctie) bekendmaking van de overtreding en de gegevens van de overtreder. Daarnaast kan een werknemer achterstallig loon vorderen.

 

Wilt u meer weten? Kijk op ploumoverarbeid.nl.

Dit artikel is geschreven door Laurence Baeten.