• Nieuws

Actualiteiten ontwikkeling zonneparken: een overzicht

17 oktober 2018
Bestuursrecht - Energie

De opwekking van zonne-energie heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. De winning van zonne-energie steeg in 2017 met 40% ten opzichte van 2016. Tijdens de najaarsronde van 2017 werd voor 5.456 zonne-energieprojecten een SDE-subsidie aangevraagd op een totaal van 5.783 projecten voor hernieuwbare energie. De realisatie van productie-installaties voor de opwekking van zonne-energie leidt regelmatig tot rechtspraak en andere juridische ontwikkelingen. In dit bericht wordt een overzicht gegeven van de actualiteiten ten behoeve van exploitanten en ontwikkelaars.

Leidraad zonneparken op water gepubliceerd

Het Nationaal Consortium Zon op Water heeft in juli van dit jaar een rapport gepubliceerd dat een overzicht geeft van de benodigde vergunningen en andere juridische verplichtingen, voor het plaatsen van zonnesystemen op water. Het rapport “Vergunbaarheid omgevingsdeel Zon op Water” is hier te vinden. Het consortium ‘Zon op Water’ bestaat uit een dertigtal bedrijven, kennisinstellingen en overheden die samen de ambitie hebben om drijvende installaties van zonnepanelen te ontwikkelen en de realisatie van drijvende zonneparken te bevorderen.

Het rapport neemt als uitgangspunt dat PV parken die een vaste verbinding hebben met de grond en bedoeld zijn om langere tijd te plaatse te functioneren in juridische zin aangemerkt worden als bouwwerk. Dat betekent dat voor realisatie een omgevingsvergunning voor bouwen moet worden aangevraagd. Daarnaast kunnen volgens het rapport vergunningen, ontheffingen en meldingen zijn vereist op grond van de Waterwet, de plaatselijke Keur, de Wet natuurbescherming, de Wet bodembescherming, de Wet beheer rijkswaterstaatwerken, alsmede provinciale en gemeentelijke (milieu)verordeningen. Ook archeologie en privaatrechtelijke aspecten zijn aandachtspunten.

Tijdelijke zonneparken: wel vergunbaar, niet subsidieerbaar

De bestuursrechter heeft bevestigd dat het mogelijk is om een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen voor realisatie van een zonnepark. Het is echter sinds kort niet meer mogelijk om een SDE-subsidie krijgen voor een project waarvoor een tijdelijke omgevingsvergunning is verleend.

Een aanvraag om SDE-subsidie moet vergezeld gaan van de vereiste vergunningen voor realisatie van de productie-installatie. Als de ontwikkeling van een zonnepark in strijd was met een bestemmingsplan, vroegen ontwikkelaars in het verleden vaak een tijdelijke omgevingsvergunning aan op grond van de zogenaamde “kruimelgevallenregeling” (bijlage II, artikel 4, onder 11 Bor). Het voordeel daarvan was de een dergelijke vergunning op basis van een korte voorbereidingsprocedure kon worden verleend. De ontwikkelaar beschikte dan over een vergunning waarmee hij een SDE-subsidie kon aanvragen. Eventueel kon later nog een permanente vergunning worden gevraagd.

De rechtbank Overijssel en de Afdeling hebben bevestigd dat onder voorwaarden een tijdelijke omgevingsvergunning kan worden verleend voor realisatie van een zonnepark (zie ook onze blog over dit onderwerp). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat was echter niet blij met deze praktijk. Hij heeft daarop in september van dit jaar een bepaling opgenomen in de uitvoeringsregeling SDE+ die de subsidiëring van projecten met een tijdelijke omgevingsvergunning volledig uitsluit (artikel 2 lid 4 Algemene uitvoeringsregeling SDE). Het is volgens de Minister met het oog op de tijdige realisatie van projecten en de kosteneffectieve inzet van subsidiemiddelen van belang dat een project vooraf over een vergunning beschikt voor tenminste de gehele looptijd van het project.

Zonnepanelen onderdeel WOZ-waarde woning

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in april van dit jaar geoordeeld dat zonnepanelen onroerend zijn, en dus moeten worden betrokken bij de vaststelling van de WOZ-waarde van een woning. De WOZ-belasting valt daardoor hoger uit. het Hof merkt de zonnepanelen aan als onroerend, omdat zij naar aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven zolang als belanghebbende in de onroerende zaak woont.

De uitspraak kreeg in september aandacht in de pers en dat leidde tot enige beroering. In onder meer Breda, Haarlemmermeer en Capelle aan den IJssel riepen raadsfracties op de panelen bij de waardebepaling buiten schot te laten. Gevreesd werd dat de extra belasting een rem zou kunnen zijn op de verduurzaming.

Over Ploum

Het energieteam van Ploum heeft veel ervaring met de ontwikkeling van hernieuwbare energieprojecten. Zo staan wij op dagelijkse basis ontwikkelaars van wind- en zonneparken bij. Heeft u vragen over de wet- en regelgeving met betrekking tot hernieuwbare energie? Bel of mail Stephan Sluiter, advocaat-partner op de sectie bestuursrecht (06 10 93 56 20 of s.sluiter@ploum.nl).

Meer informatie

Print dit artikel