• Nieuws

Aanvullende maatregelen voor financiering en liquiditeit – Impact Coronavirus (COVID-19)

18 maart 2020
Banking & Finance - Corona (COVID-19) juridische Helpdesk

Op 17 maart 2020 heeft de Nederlandse regering een aantal aanvullende steunmaatregelen aangekondigd ter bestrijding van de economische gevolgen van het Coronavirus. In dit bericht behandelen wij kort de vanuit financieringsperspectief belangrijke en nieuw aangekondigde maatregelen, welke in aanvulling zijn op reeds aangekondigde maatregelen, zie in dit verband onze berichten: Impact Coronavirus  (COVID-19) op financiering en liquiditeit en Verruimde BMKB regeling versneld van kracht ten gevolge nieuwe maatregelen tegen impact Coronavirus (COVID-19)

De aanvullende maatregelen zullen betrekking hebben op een grote groep ondernemers en ondernemingen in diverse sectoren en moeten de negatieve gevolgen van de maatregelen die ter bestrijding van het Coronavirus zijn ingesteld voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven beperken.

De maatregelen zijn er op gericht er voor te zorgen dat ondernemers en ondernemingen hun personeel kunnen doorbetalen, zelfstandigen een financiële overbruggingsmogelijkheid krijgen en creëren door middel van onder meer versoepelde belastingregelingen en compensatie extra kredietmogelijkheden. Op deze wijze wordt getracht liquiditeit in de ondernemingen te houden.

Kort samengevat zijn de volgende aanvullende maatregelen aangekondigd:

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO-financiering)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO-financiering). Deze regeling biedt ondernemingen ondersteuning daar waar zij problemen ondervinden bij het aantrekken van bankfinanciering en bijvoorbeeld het verkrijgen van (bank) garanties. Het bestaande garantieplafond van € 400 miljoen zal worden verhoogd naar € 1,5 miljard. Zowel het mkb als grote ondernemingen kunnen gebruik maken van de GO-financiering en kunnen onder deze regeling een garantie van de overheid tot 50% van het onder een banklening of bankgarantie verkregen bedrag krijgen. Het maximumbedrag dat onder de GO-financiering getrokken kan worden zal per onderneming tijdelijk verruimd worden naar € 150 miljoen.

Verruiming BMKB

Zoals wij in ons nieuwsbericht van 16 maart 2020 aangaven zal deze regeling eveneens verruimd worden. De verruiming is per 16 maart 2020 van kracht geworden.

Banken kunnen aanmeldingen voor beide verruimde kredietregelingen (BMKB en GO-financiering) bij RVO doen. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Bekijk de lijst van financiers die gebruikmaken van de BMKB.

Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL). Het kabinet staat door middel van deze regeling borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Deze verruimde regeling zal zo spoedig mogelijk van kracht worden. Op het moment van het schrijven van dit nieuwsbericht is de definitieve datum voor de inwerkingtreding van deze regeling echter nog niet bekend.

Compensatieregeling specifieke sectoren

Voor een aantal specifieke sectoren zal de komende periode gewerkt worden aan een sectorspecifieke compensatieregeling. Dit betreft bijvoorbeeld de horeca en de reisbranche. De compensatieregelingen worden op dit moment met spoed uitgewerkt en vervolgens met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun. Zodra er meer informatie over deze regeling is, zullen wij u uiteraard nader informeren.

Tot slot werd nog een aantal andere maatregelen aangekondigd:

Andere maatregelen uit het pakket zijn:

  • Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
  • Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
  • Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
  • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
  • Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

Het banking & finance team van Ploum adviseert u graag over de wijze waarop u en uw organisatie gebruik kunnen maken van de diverse ter beschikking staande regelingen. Daarnaast kunnen wij u begeleiden en assisteren bij het in kaart brengen van de gevolgen van het Coronavirus op uw bestaande financieringsarrangementen en de te nemen vervolgstappen. Denk in dat geval aan het aanpassen van uw bestaande kredietfaciliteiten, het aangaan van een overbruggingskrediet of een herfinancieringstrajecten en het voeren van de bijbehorende gesprekken met uw huidige financiers.

Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen die in het kader van financiering en liquiditeit relevant kunnen zijn.

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Matthijs Bolkenstein en Lucas Lustermans

 

Matthijs Bolkenstein                            Lucas Lustermans

+31 6 4663 0866                                         +31 6 1985 0096

m.bolkenstein@ploum.nl                         l.lustermans@ploum.nl