• Zorg

    Duidelijk anders

Voor uw zorginstelling is van belang om van de voortdurende ontwikkelingen in de zorgsector op de hoogte te blijven. Uw organisatie moet immers toekomstbestendig zijn en wil beslissingen kunnen baseren op de actuele stand van zaken. Het bijhouden van alle wijzigingen in wet- en regelgeving is echter bijna een dagtaak, terwijl u juist uw aandacht primair op de zorg voor uw patiënt of cliënt wilt richten.

Juridische ondersteuning door Ploum Lodder Princen

Bij de specialisten van Ploum kunt u terecht met vrijwel al uw juridische vragen. Wij adviseren u bijvoorbeeld bij zorgbrede projecten of nieuwe initiatieven en kunnen snel de juridische aandachtspunten benoemen. Omdat wij uit ervaring weten dat vaak een integrale juridische benadering noodzakelijk is, hebben wij onze kennis en ervaring op verschillende relevante rechtsgebieden gebundeld in een multidisciplinair team Zorg. De bindende factor tussen de advocaten en notarissen in dit team is onze kennis van en ervaring binnen de gezondheidszorg.

Bij Ploum staat de zorg voor onze cliënten voorop, net als bij u. Wij werken voor met name zorgaanbieders zoals ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, revalidatiecentra, verpleeg- en verzorgingsinstellingen, thuiszorgorganisaties, huisartspraktijkgroepen, arbodiensten en de preventieve gezondheidszorg. Daarnaast zijn wij actief voor toeleveranciers in de zorgsector. Wij werken snel, efficiënt en kostenbewust aan werkende oplossingen.

Onze expertise binnen de zorg

Arbeidsverhoudingen en medezeggenschap
CAO, Medezeggenschap en arbeidsverhoudingen, Wet op de Medische Keuringen, Arbeidsomstandighedenwet, reorganisaties en outsourcing van activiteiten, WNT

Aanbestedingsrecht
Eventuele aanbestedingsplicht zorginstellingen, aanbesteding WMO, inkoop zorg door zorgverzekeraars

Gezondheidsrecht
Tariefbeschikkingen NZa bekostiging zorginstellingen, Kwaliteitswet zorginstellingen, Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst, Wet klachtrecht cliënten zorgsector, Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector

Mededingingsrecht
Fusies en overnames, ketenzorg en andere samenwerkingsverbanden, compliance, machtspositie/aanmerkelijke marktmacht, Wet marktordening gezondheidszorg, procedures bij ACM of NZa

Ondernemingsrecht
Herstructureringen, oprichten ZBC’s, Wet Toelating Zorginstellingen, Zorgbrede governance code, winstuitkering door zorginstellingen

Privacy
Medisch beroepsgeheim, elektronisch patiëntendossier en Wet bescherming persoonsgegevens

 

Ploum Lodder Princen is samenwerkingspartner van ZorgZijn Werkt.

Meer informatie

Frank Barendrecht

T +31 10 404 1186
M +31 6 2322 0798
E f.barendrecht@ploum.nl

Dennis Zieren

T +31 10 440 6449
M +31 6 2269 3357
E d.zieren@ploum.nl

Bekijk alle contactpersonen