• Boete

    Duidelijk anders

Bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met boetes. Er zijn honderden wetten die een toezichthouder de mogelijkheid bieden om boetes op te leggen. Voorbeelden zijn de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet Milieubeheer, de Mededingingswet of de Wet marktordening gezondheidszorg. Toezichthouders, zoals ISZW, ILenT en de omgevingsdiensten voeren regelmatig inspecties uit om de naleving van deze wetten te controleren. Zij leggen boetes op als zij overtredingen constateren. De hoogte van deze boetes kan variëren van tientallen tot miljoenen euro’s.

Daarnaast kunnen bedrijven te maken krijgen met strafrechtelijke handhaving. Bijvoorbeeld bij vermeende overtredingen van milieuwetgeving – zoals het BRZO, de Wabo of de EVOA – wordt vaak een strafrechtelijk onderzoek gestart. Dat kan resulteren in een strafbeschikking, een transactie of zelfs een dagvaarding voor de strafrechter.

Vereiste kennis van bestuursrecht en strafrecht

Als u te maken krijgt met een onderzoek van een toezichthouder of een opsporingsdienst, dan is voor de bescherming van uw belangen een grondige kennis vereist van het bestuursrecht en het strafrecht. Kijk hier voor meer informatie over uw rechten en plichten bij een bezoek van opsporingsambtenaren of toezichthouders.

Voor een geslaagd verweer tegen boetes en andere sancties is daarnaast een gedegen kennis noodzakelijk van de Algemene Wet Bestuursrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten. Ook een up to date overzicht van de rechtspraak in boetezaken en ervaring in de omgang met overheidsdiensten is onmisbaar. Het boeteteam van Ploum beschikt over deze kennis en ervaring.

Boeteteam van Ploum voor deskundige bijstand

Ploum kan u direct deskundige bijstand verlenen om hoge boetes te voorkomen. Wij hebben onze kennis op strafrechtelijk en bestuursrechtelijk gebied gebundeld in een boeteteam. Waar nodig kan dit team bijstand inroepen van collega’s met kennis van het specifieke rechtsgebied waarbinnen de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden, zoals mededingingsrecht, consumentenrecht, privacyregelgeving, arbeidsrecht, arbeidsomstandighedenrecht, huurrecht of gezondheidsrecht.