• Modellen

  Duidelijk anders

  Kennis delen

Ploum Lodder Princen biedt u als service een aantal modeldocumenten aan. Vink een of meer modeldocumenten aan en klik rechts bovenaan op ‘Download geselecteerde modellen’. U ontvangt ze dan kosteloos per e-mail.

Neemt u voor vragen contact op met Arianne Lodder via modellen@ploum.nl of T +31 10 440 6456.

A

 • Aandeelhoudersbesluit buiten vergadering BV (EN)

  Het model is een format voor een besluit buiten vergadering van een aandeelhouder van een B.V. Het kan uiteraard ook gebruikt worden voor meerdere aandeelhouders. In het besluit is een optie opgenomen voor het geval er personen zijn met vergaderrecht ten aanzien van de vennootschap, en voor het geval deze er niet zijn. Als voorbeeld besluiten zijn het ontslag en de benoeming van een directeur of commissaris opgenomen. Uiteraard kan het besluit ook gebruikt worden voor andere besluiten van de aandeelhouder(s). De statuten dienen altijd gecheckt te worden.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stan Commissaris of Nick Hessels.

 • Aandeelhoudersbesluit buiten vergadering BV (NL)

  Format voor een besluit buiten vergadering van een aandeelhouder van een B.V. Het kan uiteraard ook gebruikt worden voor meerdere aandeelhouders. In dit besluit is een optie opgenomen voor het geval er personen zijn met vergaderrecht ten aanzien van de vennootschap, en voor het geval deze er niet zijn. Als voorbeeld besluiten zijn het ontslag en de benoeming van een directeur of commissaris opgenomen. Uiteraard kan het besluit ook gebruikt worden voor andere besluiten van de aandeelhouder(s). De statuten dienen altijd gecheckt te worden.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stan Commissaris of Nick Hessels.

 • Aandeelhoudersbesluit buiten vergadering NV (EN)

  Format voor een besluit buiten vergadering van een aandeelhouder van een N.V. Het kan uiteraard ook gebruikt worden voor meerdere aandeelhouders. Een N.V. kent geen aandelen met vergaderrecht, vandaar dat dit besluit verschilt met dat van een B.V. Als voorbeeld besluiten zijn het ontslag en de benoeming van een directeur of commissaris opgenomen. Uiteraard kan het besluit ook gebruikt worden voor andere besluiten van de aandeelhouder(s). De statuten dienen altijd gecheckt te worden.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stan Commissaris of Nick Hessels

 • Aandeelhoudersbesluit buiten vergadering NV (NL)

  Format voor een besluit buiten vergadering van een aandeelhouder van een N.V. Het kan uiteraard ook gebruikt worden voor meerdere aandeelhouders. Een N.V. kent geen aandelen met vergaderrecht, vandaar dat dit besluit verschilt met dat van een B.V. Als voorbeeld besluiten zijn het ontslag en de benoeming van een directeur of commissaris opgenomen. Uiteraard kan het besluit ook gebruikt worden voor andere besluiten van de aandeelhouder(s). De statuten dienen altijd gecheckt te worden.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stan Commissaris of Nick Hessels.

 • Akte van overdracht Benelux merk (EN)

  Dit voorbeeld is een akte waarin een merkhouder zijn Benelux merkinschrijvingen onder voorwaarden overdraagt aan een andere partij.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willem Leppink.

 • Akte van overdracht Benelux merk (NL)

  Akte waarin een merkhouder zijn Benelux merkinschrijvingen onder voorwaarden overdraagt aan een andere partij.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willem Leppink.

 • Arbeidsovereenkomst (EN)

  Dit praktijkvoorbeeld is een format voor een arbeidsovereenkomst, dat aangewend kan worden voor zowel een nieuwe werknemer als een reeds in dienst zijnde werknemer.
  Diverse opties zijn opgenomen, zoals een bepaalde of onbepaalde tijd constructie, proeftijd, wettelijke of contractuele opzegtermijn, wel of geen toepasselijkheid van een CAO etc. Bij gebruikmaking van de diverse opties dient altijd bezien te worden of de arbeidsovereenkomst consistent is.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter de Waal of Astrid van Toledo.

 • Arbeidsovereenkomst (EN) WWZ

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter de Waal of Astrid van Toledo.

 • Arbeidsovereenkomst (NL)

  In dit model arbeidsovereenkomst zijn diverse opties opgenomen, zoals een bepaalde of onbepaalde tijd constructie, proeftijd, wettelijke of contractuele opzegtermijn, wel of geen toepasselijkheid van een CAO etc. Bij gebruikmaking van de diverse opties dient altijd bezien te worden of de arbeidsovereenkomst consistent is.
  Diverse opties zijn opgenomen, zoals een bepaalde of onbepaalde tijd constructie, proeftijd, wettelijke of contractuele opzegtermijn, wel of geen toepasselijkheid van een CAO etc. Bij gebruikmaking van de diverse opties dient altijd bezien te worden of de arbeidsovereenkomst consistent is.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter de Waal of Astrid van Toledo.

 • Arbeidsovereenkomst (NL) WWZ

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter de Waal of Astrid van Toledo.

B

 • Bestuursbesluit (NL)

  Format voor een besluit van het bestuur van een B.V. Het kan uiteraard ook gebruikt worden voor een N.V.
  Het opnemen van overwegingen heeft alleen zin wanneer zij iets toevoegen, bijvoorbeeld achtergrondinformatie. Het bestuur kan ook zonder statutaire basis buiten vergadering besluiten nemen. Eventueel kan het bestuursbesluit krachtens de wet of de statuten goedkeuring (van de raad van commissarissen, de algemene vergadering van aandeelhouders of een ander orgaan) vergen. De statuten dienen altijd gecheckt te worden.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stan Commissaris of Nick Hessels.

 • Bestuursbesluit (EN)

  Format voor een besluit van het bestuur van een B.V. Het kan uiteraard ook gebruikt worden voor een N.V. Het opnemen van overwegingen heeft alleen zin wanneer zij iets toevoegen, bijvoorbeeld achtergrondinformatie. Het bestuur kan ook zonder statutaire basis buiten vergadering besluiten nemen. Eventueel kan het bestuursbesluit krachtens de wet of de statuten goedkeuring (van de raad van commissarissen, de algemene vergadering van aandeelhouders of een ander orgaan) vergen. De statuten dienen altijd gecheckt te worden.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stan Commissaris of Nick Hessels

 • Bewerkersovereenkomst inkoop (EN)

  Bewerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 14 lid 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens. Hierbij bent u verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens en u koop u diensten in bij een derde (de bewerker) waarbij deze derde in uw opdracht persoonsgegevens verwerkt.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dennis Zieren, Dorine ten Brink of Miranda Top Sarneel.

 • Bewerkersovereenkomst inkoop (NL)

  Bewerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 14 lid 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens. Hierbij bent u verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens en u koop u diensten in bij een derde (de bewerker) waarbij deze derde in uw opdracht persoonsgegevens verwerkt.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dennis Zieren, Dorine ten Brink of Miranda Top Sarneel.

 • Borgtocht

  Dit model is een format voor een eenvoudige borgtocht. Deze borgtocht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon.
  In overweging A. dient te worden opgenomen voor wie (de Hoofdschuldenaar) ten behoeve van wie (de Crediteur), de borg zich borgstelt. Bij de ondertekening dient de borg de cursief gedrukte tekst zelf, en in blokletters met de hand te schrijven. Indien de borg gehuwd is, zal de echtgeno(o)t(e) van de borg vooraf schriftelijk toestemming moeten geven voor het aangaan van de borgtocht. Dit geldt ook indien de borg gehuwd is op huwelijkse voorwaarden (ongeacht de inhoud van die voorwaarden). Dat dit anders zou zijn, is een in de praktijk veel gehoorde misvatting. Gelet op de strikte wetsbepalingen die voor een particuliere borg (aangegaan buiten beroep of bedrijf) gelden is afwijking van de tekst van deze borgtocht slechts beperkt mogelijk. Indien dit gewenst is raden wij u aan contact met ons op te nemen.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nick Hessels of Jeroen Terstegge.

G

 • Geheimhoudingsovereenkomst (EN)

  Dit model is een geheimhoudingsovereenkomst tussen twee B.V.’s. Uiteraard kan het voorbeeld ook voor andere rechtsvormen worden gebruikt, wel zullen de partijomschrijvingen dan moeten worden aangepast.
  Het ziet op geheimhouding van vertrouwelijk informatie die aan een partij is vertrekt, voorafgaand aan totstandkoming van een uiteindelijke (dienstverlenings)overeenkomst. Het model is dan ook dusdanig ingericht dat er één openbaarmakende partij is en één ontvangende partij is. Op de ontvangende partij, in dit geval de mogelijke toekomstige dienstverlener, rust een geheimhoudingsverplichting.
  In artikel 7 is bepaald dat de ontvangende partij een boete verschuldigd is in geval van schending van zijn geheimhoudingsverplichting. Of een boete daadwerkelijk gepast is, en zo ja hoe hoog die boete is, zal van geval tot geval moeten worden bepaald. Factoren die hierbij van belang zijn, zijn onder andere de mate van vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie en het (financiële) belang van de uiteindelijke overeenkomst.

  Voor meer inforamtie kunt u contact opnemen met Dorine ten Brink of Michel Jacobs

 • Geheimhoudingsovereenkomst (NL)

  Dit model is een geheimhoudingsovereenkomst tussen twee B.V.’s. Uiteraard kan het voorbeeld ook voor andere rechtsvormen worden gebruikt, wel zullen de partijomschrijvingen dan moeten worden aangepast.
  Het ziet op geheimhouding van vertrouwelijk informatie die aan een partij is vertrekt, voorafgaand aan totstandkoming van een uiteindelijke (dienstverlenings)overeenkomst. Het model is dan ook dusdanig ingericht dat er één openbaarmakende partij is en één ontvangende partij is. Op de ontvangende partij, in dit geval de mogelijke toekomstige dienstverlener, rust een geheimhoudingsverplichting.
  In artikel 7 is bepaald dat de ontvangende partij een boete verschuldigd is in geval van schending van zijn geheimhoudingsverplichting. Of een boete daadwerkelijk gepast is, en zo ja hoe hoog die boete is, zal van geval tot geval moeten worden bepaald. Factoren die hierbij van belang zijn, zijn onder andere de mate van vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie en het (financiële) belang van de uiteindelijke overeenkomst.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dorine ten Brink of Michel Jacobs

 • Geldlening

  Dit model is een format voor een eenvoudige overeenkomst van geldlening. Dit model gaat uit van een lening tussen twee vennootschappen. Dit mogen ook natuurlijke personen zijn. Bij vennootschappen dient steeds in de statuten te worden nagegaan of zij geldleningen mogen verstrekken of aannemen en of daarvoor nadere besluitvorming is vereist.
  In de overweging onder A. dient de nadere relatie tussen geldgever en geldnemer te worden uitgelegd, alsook het doel waarvoor de geldlening wordt verstrekt. In artikel 1.2 dient ook uitdrukkelijk te worden opgenomen waar de geldnemer de lening voor mag gebruiken. Het model betreft een ongezekerde geldlening (er worden door de geldnemer geen zekerheden verstrekt voor de terugbetaling). Indien het gewenst is om zekerheden op te nemen raden wij u aan contact met ons op te nemen in verband met de specifiek daarvoor geldende regels. Ook gaat het model er vanuit dat de lening en de rente aan het einde van de looptijd in eens wordt afgelost (boete vrije tussentijdse aflossing is toegestaan). Als alternatief kan overwogen worden om in artikel 4.1 een aflossingsschema op te nemen of om in artikel 3.2 op te nemen dat de rente (bijvoorbeeld) maandelijks zal worden voldaan. Indien de geldnemer een natuurlijke persoon is dient aan artikel 5 nog toelating tot de regeling op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen als opzeggingsgrond te worden opgenomen.`

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nick Hessels of Jeroen Terstegge.

I

 • Ingebrekestelling

  In beginsel treedt verzuim in wanneer een ingebrekestelling is uitgebracht en de daarin gestelde termijn is verlopen zonder dat de schuldenaar is nagekomen. Verzuim is de periode waarin een correcte nakoming uitblijft.
  Een ingebrekestelling kan schriftelijk (e-mail, brief, fax etc.), maar kan ook bij exploot geschieden. De stelplicht en bewijslast dat aan het vereiste van de ingebrekestelling is voldaan rust op de schuldeiser. In de ingebrekestelling dient de schuldeiser de schuldenaar aan te manen een gespecificeerde verbintenis alsnog na te komen binnen een daarin opgenomen termijn. Deze termijn moet redelijk zijn. De schuldeiser dient de schuldenaar bij gebreke van nakoming binnen de gestelde termijn uitdrukkelijk of impliciet voor de vertraging aansprakelijk te stellen. Indien nakoming tijdelijk onmogelijk is of wanneer uit de houding van de schuldenaar blijkt dat een aanmaning nutteloos is kan worden volstaan met een aansprakelijkstelling.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natalie Vloemans of Charlotte Spierings.

 • Ingebrekestelling niet tijdig beslissen

  Als het bestuur niet op tijd een beslissing neemt op bijvoorbeeld een aanvraag (of een ingediend bezwaarschrift), is het een dwangsom verschuldigd. Niet op tijd betekent niet binnen de geldende beslistermijn. Dat is veelal acht weken. De wet kan een andere beslistermijn bepalen.
  Daartoe moet echter eerst een ingebrekestelling worden verstuurd. Dan heeft het bestuur nog 14 dagen om een besluit of beslissing op bezwaar te nemen. Als die 14 dagen voorbij zijn en er nog steeds geen besluit is genomen, moet het bestuur een dwangsom betalen voor iedere dag dat er niet besloten wordt.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maayke Maas of Janske Schrijnemakers.

N

 • Notulen vergadering van aandeelhouders BV (EN)

  Format voor notulen van het verhandelde in een algemene vergadering van aandeelhouders van een B.V.
  In dit model is ervan uitgegaan dat er geen personen zijn met vergaderrecht ten aanzien van de vennootschap. Tevens gaat het model ervan uit dat de vergadering wordt gehouden in de plaats zoals genoemd in de statuten. Als voorbeeld besluiten zijn het ontslag en de benoeming van een directeur of commissaris opgenomen. Uiteraard kan het besluit ook gebruikt worden voor andere besluiten van de aandeelhouder(s). De statuten dienen altijd gecheckt te worden, bijvoorbeeld ten aanzien van de voorzitter en secretaris van de vennootschap.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stan Commissaris of Nick Hessels.

 • Notulen vergadering van aandeelhouders BV (NL)

  Format voor notulen van het verhandelde in een algemene vergadering van aandeelhouders van een B.V.
  In dit model is ervan uitgegaan dat er geen personen zijn met vergaderrecht ten aanzien van de vennootschap. Tevens gaat het model ervan uit dat de vergadering wordt gehouden in de plaats zoals genoemd in de statuten. Als voorbeeld besluiten zijn het ontslag en de benoeming van een directeur of commissaris opgenomen. Uiteraard kan het besluit ook gebruikt worden voor andere besluiten van de aandeelhouder(s). De statuten dienen altijd gecheckt te worden, bijvoorbeeld ten aanzien van de voorzitter en secretaris van de vennootschap.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stan Commissaris of Nick Hessels

O

 • Ontbindingsverklaring

  Iedere tekortkoming in een der verbintenissen uit overeenkomst kan grond voor gehele of gedeeltelijke ontbinding opleveren.
  In uitzonderingsgevallen rechtvaardigt de tekortkoming vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis geen ontbinding. Wanneer nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is, is direct sprake van een tekortkoming. Voor andere situaties zal in beginsel eerst een ingebrekestelling nodig zijn (zie ander voorbeeld). Deze ingebrekestelling zou met een voorwaardelijke ontbindingsverklaring kunnen worden gecombineerd. De overeenkomst blijft tot aan het tijdstip van ontbinding in stand. De reeds verrichte prestaties dienen ongedaan gemaakt te worden.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natalie Vloemans of Charlotte Spierings.

P

 • Pro forma beroep

  Tegen een beslissing op bezwaar kan binnen 6 weken beroep worden ingediend. Onderdeel van een beroepsprocedure zijn de gronden waarom iemand het niet eens is met het besluit.
  Omdat het formuleren van gronden vaak veel tijd kost, geeft de wet (de Algemene wet bestuursrecht) de mogelijkheid om een zogenaamd pro forma beroepschrift (ook wel voorlopig beroepschrift genoemd) in te dienen. Dat is dus een beroepschrift zonder gronden. Mits dat binnen de termijn van 6 weken wordt ingediend, geeft de rechtbank een uitstel van een paar weken voor het alsnog indienen van gronden. De rechtbank stuurt daartoe een brief naar de indiener van het beroepschrift.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maayke Maas of Janske Schrijnemakers.

 • Pro forma bezwaarschrift

  Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt. Onderdeel van een bezwaarschrift zijn de gronden waarom iemand het niet eens is met het besluit.
  Omdat het formuleren van gronden vaak veel tijd kost, geeft de Wet (de Algmene wet bestuursrecht) de mogelijkheid om een zogenaamd pro forma bezwaarschrift (ook wel voorlopig bezwaarschrift genoemd) in te dienen. Dat is dus een bezwaarschrift zonder gronden. Mits dat binnen de termijn van 6 weken wordt ingediend, geeft het bestuursorgaan een uitstel van een paar weken voor het alsnog indienen van gronden. Het bestuursorgaan stuurt daartoe een brief naar de indiener.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maayke Maas of Janske Schrijnemakers.

 • Pro forma hoger beroepschrift

  Omdat het formuleren van gronden vaak veel tijd kost, geeft de wet (de Algemene wet bestuursrecht) de mogelijkheid om een zogenaamd pro forma hoger beroepschrift (ook wel voorlopig beroepschrift genoemd) in te dienen.
  Dat is dus een hoger beroepschrift zonder gronden. Mits dat binnen de termijn van 6 weken wordt ingediend, geeft de hoger beroepsrechter een uitstel van een paar weken voor het alsnog indienen van gronden. De hoger beroepsrechter stuurt daartoe een brief naar de indiener van het beroepschrift.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maayke Maas of Janske Schrijnemakers.

S

 • Stuiting en verjaring

  Het afbreken van een lopende verjaring wordt ‘stuiting’ genoemd. Nadat de verjaring is gestuit begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen. Deze begint te lopen vanaf de dag volgende op die van de stuiting.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natalie Vloemans of Charlotte Spierings

T

 • Terugtredingsverklaring bestuurder (EN)

  Format voor de vrijwillige terugtreding van een vennootschap als statutair bestuurder van een andere enkelvoudige vennootschap. Dit model gaat er vanuit dat de bestuurder onmiddellijk terugtreedt en dat zij op het moment van terugtreding geen vorderingen meer op de vennootschap heeft. Dit laatste dient telkens zeer secuur te worden nagegaan. Let erop dat deze verklaring niet automatisch een decharge van de vennootschap jegens de teruggetreden bestuurder inhoudt. Hiervoor dient steeds de algemene vergadering van de vennootschap uitdrukkelijk een besluit te nemen. Het verdient aanbeveling (vanuit het perspectief van de bestuurder) eerst decharge te verkrijgen alvorens de terugtredingsverklaring aan de vennootschap te overhandigen.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stan Commissaris of Nick Hessels

 • Terugtredingsverklaring bestuurder (NL)

  Format voor de vrijwillige terugtreding van een vennootschap als statutair bestuurder van een andere enkelvoudige vennootschap. Dit model gaat er vanuit dat de bestuurder onmiddellijk terugtreedt en dat zij op het moment van terugtreding geen vorderingen meer op de vennootschap heeft. Dit laatste dient telkens zeer secuur te worden nagegaan. Let erop dat deze verklaring niet automatisch een decharge van de vennootschap jegens de teruggetreden bestuurder inhoudt. Hiervoor dient steeds de algemene vergadering van de vennootschap uitdrukkelijk een besluit te nemen. Het verdient aanbeveling (vanuit het perspectief van de bestuurder) eerst decharge te verkrijgen alvorens de terugtredingsverklaring aan de vennootschap te overhandigen.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stan Commissaris of Nick Hessels

V

 • Vaststellingsovereenkomst (NL) WWZ

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter de Waal of Astrid van Toledo.

 • Voorlopige gunning – winnaar (NL)

  Dit model kan gebruikt worden door een aanbestedende dienst om de voorlopige gunning van een opdracht bekend te maken aan de “winnende inschrijver”. Het model moet steeds worden aangepast te worden aan de betreffende aanbesteding, waaronder de gevolgde procedure en de gehanteerde (sub)gunningscriteria.

  Voor meer informatie over dit model kunt u contact opnemen met Dennis Zieren of Miranda Top-Sarneel.

 • Voorlopige gunning -afwijzing inschrijver (NL)

  Dit model kan gebruikt worden door een aanbestedende dienst om de voorlopige gunning van een opdracht bekend te maken aan de “verliezende inschrijver(s)”.
  De toelichting op de scores is inhoudelijk het meest belangrijke onderdeel van de brief. De aanbestedende dienst moet hier alle relevante redenen noemen. De afgewezen inschrijver moet hieruit kunnen opmaken waarom hij niet als eerste is geëindigd in de aanbesteding.
  Het voorbeeld moet steeds worden aangepast aan de betreffende aanbesteding, waaronder de gevolgde procedure en de gehanteerde (sub)gunningscriteria.

  Voor meer informatie over dit model kunt u contact opnemen met Dennis Zieren of Miranda Top-Sarneel.

W

 • Wob verzoek

  Openbaarmaking op grond van de Wob heeft betrekking op bestaande documenten die een bestuurlijke aangelegenheid betreffen en die berusten bij het bestuursorgaan. Van bestuurlijke aangelegenheid is sprake als het verzoek verband houdt met beleidsvorming, beleidsvoorbereiding- of uitvoering.
  In een Wob-verzoek moet de bestuurlijke aangelegenheid waarop de gevraagde informatie betrekking heeft worden genoemd. Ook kan het gevraagde document worden aangeduid.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maayke Maas of Janske Schrijnemakers.